Ra­tet

Finansavisen - - RØE ISAKSEN ØNSKER VEKST I MINERALNAERINGEN -

Fi­nans­avi­sen har fle­re gan­ger om­talt taps­slu­ket, som i lø­pet av de fem se­nes­te åre­ne har kos­tet sta­ten 4,4 mil­li­ar­der kro­ner.

På top­pen vars­let sel­ska­pet i fjor at rydde­job­ben vil kos­te minst 2,5 mil­li­ar­der kro­ner.

I dag er det kun Gru­ve 7 som er i drift, mens Svea og Luncke­fjell er ned­stengt.

– De vik­tigs­te opp­ga­ve­ne til Sto­re Nors­ke frem­over blir opp­ryd­ding si­den det mes­te av kull­drif­ten er av­vik­let. Gru­ve 7 vil li­ke­vel for­bli i drift, sier Røe Isaksen.

Vi øns­ker en kor­te­re saks­be­hand­lings­tid og et of­fent­lig sys­tem som er tet­te­re på bran­sjen

Torbjørn røe Isaksen, na­e­rIngs­mI­nIs­Ter

FoTo: NTB ScaNpIx

sTo­re res­sUr­ser: Det er mye støy og for­dom­mer mot mi­ne­ral­bran­sjen, men fak­tum er at vi tren­ger na­e­rin­gen for å lyk­kes med det grøn­ne skif­tet, me­ner na­e­rings­mi­nis­ter Torbjørn Røe Isaksen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.