Spar­ker fle­re tu­sen med­ar­bei­de­re i Euro­pa

Bil­pro­du­sen­ten Ford skal re­struk­tu­re­re sin euro­pe­is­ke virk­som­het. Fle­re fab­rik­ker kan bli stengt, og fle­re tu­sen vil mis­te job­ben.

Finansavisen - - FORD RAMMES AV GLOBAL OPPBREMSING - „„Tho­mas hil­mer­sen tho­mas.hil­mer­[email protected]­nans­avi­sen.no

Ford Mo­tor Co. sli­ter i Euro­pa. Sel­ska­pets per­son­bil­salg sank med 2,3 pro­sent i de førs­te 11 må­ne­de­ne av fjor­året, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i 2017, iføl­ge Den euro­pe­is­ke bil pro­du­sent­for­enin­gen (ACEA).

Om­set­nings­fal­let ak­se­le­rer­te til over 8 pro­sent i no­vem­ber.

sli­ter i stor­bri­tan­nia

Ut­vik­lin­gen har va­ert sa­er­lig be­gre­de­lig i Stor­bri­tan­nia, hvor usik­ker­het rundt Brexit har bi­ dratt til å sen­ke hus­hold­nin­ge­nes for­bruk.

Dét er dår­li­ge ny­he­ter for Ford, som har fle­re fab­rik­ker og 13.000 an­sat­te i lan­det.

I res­ten av Euro­pa sys­sel­set­ter den ame­ri­kans­ke bil­pro­du­sen­ten rundt 41.000 per­soner, ho­ved­sa­ke­lig i Tysk­land og Spa­nia. Le­del­sen vur­de­rer nå å sten­ge pro­duk­sjons­an­legg, og «fle­re tu­sen» med­ar­bei­der­ne i Euro­pa lig­ger an til å mis­te job­ben.

Det er dess­uten snakk om å stan­se pro­duk­sjo­nen av de minst lønn­som­me bil­ mo­del­le­ne, iføl­ge Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Ved­va­ren­de pro­ble­mer

På en te­le­fon­kon­fe­ran­se i går kal­te sje­fen for Fords euro­pe­is­ke av­de­ling, Ste­ven Arm­s­trong, be­spa­rel­ses­pla­nen en «opp­trap­ping av virk­som­he­tens re­sul­ta­ter».

– Det blir en be­ty­de­lig ef­fekt i hele om­rå­det, hev­det han.

– Pro­ble­met er ikke et­tel­ler to­årig. Vi har hatt pe­rio­der med lønn­som­het, men ikke på dét ni­vå­et den bur­de va­ere.

Også i Asia har Ford tapt pen­ ger. Føl­ge­lig ad­var­te le­del­sen i fjor høst at inn­tje­nings­må­let for 2018 ikke vil­le nås, og at nye grep skul­le tas for å opp­nå drifts­mar­gi­ner på åtte pro­sent in­nen 2020.

svakt salg av se­da­ner

I alt er pla­nen å re­du­se­re de glo­ba­le kost­na­de­ne med over 92 mil­li­ar­der kro­ner.

Ford har al­le­re­de truk­ket seg ut av se­dan­mar­ke­det i USA, hvor det i ste­det skal fo­ku­se­res på mer po­pu­la­ere SUV­er og pick­up­er. Iføl­ge Arm­s­trong vil også den euro­pe­is­ke virk­som­he­ten drei­es mot den­ne ty­pen stør­re bi­ler.

Sam­ti­dig skal pen­ger spa­res i Ki­na ved å pro­du­se­re mer in­nen­lands, mens et joint ven­tu­re i Russ­land står i fare for helt å leg­ges ned. På FOU­si­den skal det sat­ses enda mer på

elek­tris­ke og selv­sty­ren­de bi­ler.

mor­gan stan­ley ad­va­rer

En av USAs størs­te ban­ker, Mor­gan Stan­ley, ad­var­te i for­ri­ge uke at alle de De­troit­ba­ser­te bil­pro­du­sen­te­ne kom­mer til å le­ve­re la­ve­re mar­gi­ner i år.

Ana­ly­ti­ke­ren Adam Jo­nas ven­ter dess­uten at det glo­ba­le bil­sal­get vil fal­le med 0,3 pro­sent fra i fjor. Det blir i så fall førs­te gang si­den krise­året 2009 at det sel­ges faer­re bi­ler på ver­dens­ba­sis.

For øv­rig sig­na­li­se­rer også bør­se­ne en opp­brem­sing i bran­sjen. Både Ford og Fiat Chrys­lers ak­sje­kurs har tapt rundt 35 pro­sent i det se­nes­te året, mens Ge­ne­ral Mo­tors er ned med rundt en fem­del. Ut­ford­re­ren Te­s­la har klart seg bed­re, med en ned­tur på bare en pro­sent.

Foto: NtB SCANPIX

sli­Ter: Fra en av Fords fab­rik­ker i Louis­vil­le i Ken­tucky.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.