Vant med naer­het til mar­ke­det og litt flaks

BO­LIG: Av 20 eks­per­ter i Bo­lig­tem­pen, var det OBOS og Eie Eien­doms­meg­ling som traff best på hvor­dan bo­lig­pri­se­ne i 2018 ut­vik­let seg.

Finansavisen - - BOLIG - „„NI­NA SKALLEBERG Ni­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Naer­he­ten til mar­ke­det, dyk­ti­ge kol­le­ga­er og litt flaks, er grun­nen til at vi vant Bo­lig­tem­pen sam­men med Hed­da i Eie Eien­doms­meg­ling, sier kon­sern­sjef Da­ni­el K. Si­raj i Obos.

Obos-sje­fen ut­dy­per at dyk­tig­het hand­ler mye om naer­het til mar­ke­det.

– Det som ikke kan til­leg­ges flaks, hand­ler om dyk­tig­het, som i prak­sis vil si naer­het til mar­ke­det. De som er tett på mar­ke­det har bed­re for­ut­set­nin­ger for å kjen­ne pul­sen på hvor bo­lig­pri­se­ne går. Det er sjel­den at makro­øko­no­mer, som ikke sit­ter tett på bo­lig­mar­ke­det, har rett.

OBOS og Eie vant

I star­ten av de­sem­ber 2017 spur­te Fi­nans­avi­sen 20 eks­per­ter om de­res an­slag for bo­lig­pri­sen i 2018. Fa­si­ten for bo­lig­pris­veks­ten i Nor­ge ble en opp­gang på 2,8 pro­sent, målt som 12 må­ne­ders veks­ten, fra de­sem­ber 2017 til de­sem­ber 2018. Fi­nans­avi­sen mø­ter vin­ner­ne av Bo­lig­tem­pen 2018, Si­raj i OBOS og adm. di­rek­tør Hed­da K. Ulv­ness i Eie Eien­doms­meg­ling, som begge var na­er­mest fa­si­ten med sine an­slag på 3,0 pro­sent bo­lig­pris­vekst for året vi nett­opp har lagt bak oss.

Ulv­ness istem­mer at naer­het til mar­ke­det er vik­tig i vur­de­rin­gen.

– Eie Eien­doms­meg­ling har be­ty­de­li­ge mar­keds­an­de­ler i Oslo, As­ker og Bae­rum, og de størs­te by­ene i Nor­ge. Det gjør at vi be­sit­ter re­le­vant salgs­sta­ti­stikk sam­ti­dig som vi føl­ger mar­ke­det tett gjen­nom dag­lig dia­log med meg­ler­ne. Den­ne in­for­ma­sjo­nen er en av fak­to­re­ne som spil­ler inn i vur­de­rin­gen av bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen, sier Ulv­ness.

Både Si­raj og Ulv­ness la en rek­ke pa­ra­me­te­re til grunn før de kom frem til bo­lig­pris­an­sla­get som gjor­de dem til vinnere. Begge trek­ker frem dyk­ti­ge kol­le­ga­er som hjalp dem med an­sla­get, og som de vil gi champag­nen og he­der til.

– Hem­me­lig­he­ten er å om­gi seg med flin­ke folk. Makro­øko­nom, Sis­sel Mons­vold, gjør en grun­dig ana­ly­se av sta­ti­stik­ken og over­ord­net gjør hun hele makro­ana­ly­sen fra ar­beids­le­dig­het og lønns­vekst til ut­sik­ter for rente­ni­vå­et. Sam­men med vur­de­rin­gen av hva and­re har ment, kom­mer hun med en an­be­fa­ling.

Si­raj leg­ger så til sin mar­keds­ana­ly­se som en topp­vur­de­ring.

– Det blir en god kom­bi­na­sjon, makro­ana­ly­sen og min mar­keds­kon­takt, da er vi tett på mar­ke­det. Og, vi er sam­stem­te – i an­sla­get for 2018 had­de jeg in­gen jus­te­rin­ger.

Flaks er også vik­tig å ha på sin side leg­ger Si­raj til.

– Det var in­gen av oss som for­ut­så at bo­lig­pri­se­ne skul­le sti­ge så mye på vår­en, og at de ble litt av­dem­pet på slut­ten. Det var det mot­sat­te av det vi trod­de, og jev­net seg ut slik at vi kom så na­er­me at vi vant. Jeg de­ler champag­nen med Sis­sel, hun får dis­po­ne­re flas­ken og bru­ken, sier Si­raj.

I Eie Eien­doms­meg­ling trek­ker Ulv­ness frem årets meg­ler som en vik­tig spar­rings­part­ner for å vur­de­re bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen og mar­ke­det.

– Jeg sy­nes Ed­vard Chap­s­ang, som er årets meg­ler i Eie, er en fin re­pre­sen­tant for meg­ler­stan­den og gir champagne­flas­ken til ham. Han har i åre­vis va­ert en meg­ler i topp­skik­tet og er en so­lid spar­rings­part­ner.

Bo­lig­for­skrift-jo­ke­ren

Da Fi­nans­avi­sen inn­hen­tet ansla­ge­ne fra 20 eks­per­ter i de­sem­ber 2017, had­de Fi­nans­de­par­te­men­tets bo­lig­låns­for­skrift fått vir­ke ett års tid. Halv­veis i 2018 skul­le en ny for­skrift, som eks­per­te­ne ennå ikke viss­te end­rin­ge­ne i, også bli med i grunn­la­get for vur­de­rin­ge­ne. Med bak­grunn i at inn­stram­min­ge­ne i bo­lig­låns­for­skrif­ten fra 1. ja­nu­ar 2017 had­de hatt dem­pen­de ef­fekt på bo­lig­pri­se­ne, som øns­ket fra re­gje­rin­gen for å be­gren­se nord­menns gjelds­byg­ging, men­te man­ge eks­per­ter i media at vei­en nå lå åpen for en opp­myk­ning av bo­lig­låns­for­skrif­ten fra 1. juli 2018, alt­så midt­veis i året eks­per­te­ne skul­le gi bo­lig­pris­an­slag for. En opp­myk­ning av for­skrif­ten kun­ne åpne for at ban­ker vil­le gi høy­ere ut­lån og at bo­lig­pri­se­ne der­med vil­le sti­ge. Mot­satt, en inn­stram­ming av for­skrif­ten, alt­så et stren­ge­re re­gel­verk for ban­ke­nes ut­låns­prak­sis, vil­le med all sann­syn­lig­het dem­pe bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen ved at ban­ke­ne måt­te stram­me inn på ut­lån til bo­lig­kjøp. Fi­nans­de­par­te­men­tet over­ras­ket nord­menn og mar­ke­det med å stram­me inn bo­lig­låns­for­skrif­ten yt­ter­li­ge­re ved at re­ge­len for 8 pro­sents av­vik for ut­låns­prak­sis i Oslo, også ble gjel­den­de for hele lan­det.

– Fjor­året var et spe­si­elt kre­ven­de år, med sto­re sprik mel­lom de uli­ke pro­gno­se­ne. Når man ser på bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen i et re­la­tivt kort 12-må­ne­ders per­spek­tiv, vil for ek­sem­pel rente­end­rin­ger og ikraft­tre­del­se av lov­end­rin­ger på­vir­ke bo­lig­pri­se­ne umid­del­bart, og mu­lig end­rin­ger her vek­tes der­for tyng­re enn end­rin­ger i be­folk­nings­veks­ten, som på­vir­ker i et mer lang­sik­tig bil­de, sier Ulv­ness.

Stor bred­de i ansla­ge­ne

I Bo­lig­tem­pen 2018 var spen­net i bo­lig­prise­an­sla­ge­ne fra eks­per­te­ne på 11,9 pro­sent. Lengst unna fa­si­ten på 2,8 pro­sents pris­vekt, og mest ne­ga­tiv til bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen, var Jan L. An­dre­as­sen i Ei­ka Grup­pen. Han trod­de bo­lig­pri­se­ne i 2018 skul­le ende med et fall på 5,1 pro­sent.

– Bo­lig­pri­se­ne i re­el­le ter­mer er fal­len­de etter at de top­pet seg i april 2017, men de falt ikke så mye som jeg trod­de. Når det ikke kom ned­gang i til­buds­vo­lu­met, alt­så ny­byg­gin­gen i 2018, så ser det desto ver­re ut for pris­ut­vik­lin­gen i 2019.

Der­for har jeg også en klar ned-

gang i bo­lig­pris­es­ti­ma­tet for in­ne­va­eren­de år. Jo leng­re det drøy­er med ned­gan­gen i bo­lig­byg­gin­gen, jo ver­re er ut­sik­te­ne for bo­lig­pri­se­ne, sier An­dre­as­sen, som tror bo­lig­pri­se­ne vil fal­le med 3,0 pro­sent i 2019.

Den størs­te op­ti­mis­ten i Bo­lig­tem­pen i fjor var Torbjørn Ek i Ad­vo­kat Ek, som trod­de 2018 vil­le ende med en vekst i bo­lig­pri­se­ne på 6,8 pro­sent.

– Vi lå godt an halv­veis ut i året. Det som over­ras­ket da var at til­buds­si­den ble stør­re enn vi ven­tet, så den na­tur­li­ge kon­se­kven­sen var at bo­lig­pri­se­ne dab­bet av. Mitt mar­ked er Oslo, og der traff jeg spot on. For 2019 tror jeg til­buds­si­den hol­der seg oppe slik det ser ut nå, og at pris­ut­vik­lin­gen blir litt mer mo­de­rat med en opp­gang på 4,9 pro­sent, sier Ek.

Si­raj i Obos ven­ter en bo­lig­pris­vekst på 4,0 pro­sent for 2019.

– Den sto­re «x-en» i år blir den sto­re til­buds­si­den, og hva vil den vil si for pris­ut­vik­lin­gen. Opp­sum­mert er våre pa­ra­me­te­re po­si­ti­ve og vi tror bo­lig­pri­se­ne en­der med en vekst på 4,0 pro­sent.

Ulv­ness er spent på ja­nu­ar som hun me­ner vil gi oss en vik­tig peke­pinn på ut­vik­lin­gen, da veks­ten pri­ma­ert frem­kom­mer i det førs­te kvar­ta­let.

– Vi ser al­le­re­de nå at bo­lig­året har star­tet tid­li­ge­re enn nor­malt og har solgt godt med bo­li­ger. Folk er godt kjent med at ren­ten er vars­let opp i et for­sik­tig tem­po, sam­ti­dig mel­des det om et ster­ke­re ar­beids­mar­ked og en høy­ere lønns­vekst enn tid­li­ge­re. Mar­ke­det har også til­pas­set seg til­gan­gen på ka­pi­tal gjen­nom re­gu­le­rin­ge­ne i bo­lig­låns­for­skrif­ten. Det had­de gle­det meg stort om vi får et lik­nen­de mar­ked som vi har hatt i 2018 – et ba­lan­sert bo­lig­mar­ked med et for­nuf­tig trans­ak­sjons­tem­po, sier Ulv­ness.

Det som ikke kan til­leg­ges flaks, hand­ler om dyk­tig­het, som i prak­sis vil si naer­het til mar­ke­det

Da­ni­el K. Si­raj, oBoS

FOTO: HåkOn Saebø

MEST PO­SI­TIV: Torbjørn Ek i Ad­vo­kat Ek var mest po­si­tiv av de 20 eks­per­te­ne. Hans an­slag på 6,8 pro­sents bo­lig­pris­vekst i 2018 ble over­ras­ket av et for stort til­buds­vo­lum.

FOtO: Fi­nAnS­Avi­SEn

BoM­MeT MeST: Sjef­øko­nom Jan L. An­dre­as­sen i Ei­ka Grup­pen var mest ne­ga­tiv blant de 20 eks­per­te­ne med sitt an­slag på mi­nus 5,1 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.