Rigg­kon­trakt til Rowan

Finansavisen - - OSLO BØRS - HEG­NAR.NO

Det ame­ri­kans­ke rigg­sel­ska­pet Rowan er blitt til­delt en kon­trakt av Co­no­coPhil­lips for den opp­jekk­ba­re bore­rig­gen Rowan Nor­way, iføl­ge en mel­ding tors­dag.

Va­rig­he­ten er es­ti­mert til syv må­ne­der og opp­start er be­reg­net til and­re kvar­tal 2019 så fremt part­ner­ne god­kjen­ner av­ta­len. Ar­bei­det skal fore­gå på norsk sok­kel, opp­ly­ses det. Kon­trak­ten in­klu­de­rer i til­legg to op­sjo­ner med es­ti­mert va­rig­het på hen­holds­vis fem og ni må­ne­der.

Den 2011-byg­de rig­gen er for ti­den på kon­trakt med Tur­kish Pe­tro­le­um i Mid­del­ha­vet, noe den skal va­ere frem til slut­ten av april.

Bal­tic Dry-in­dek­sen falt tors­dag 4 pro­sent til 1.189 po­eng, iføl­ge TDN Di­rekt. Det var ned­gang i samt­li­ge seg­men­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.