Kro­nen tål­te KPI-tal­le­ne

Finansavisen - - VALUTA PERSONLIG ØKONOMI - JONE FRAFJORD

Den nors­ke kro­nen gikk umid­del­bart litt ster­ke­re på in­fla­sjons­tal­le­ne som ble slup­pet av Sta­tis­tisk sen­tral­byrå tors­dag mor­gen, men hver­ken det­te ut­sla­get el­ler re­ak­sjo­nen til­ba­ke litt se­ne­re på da­gen var sa­er­lig sto­re.

Tors­dag ettermiddag kos­tet en euro 9,76 kro­ner, mens dol­la­ren kos­tet 8,47 kro­ner.

Un­der­lig­gen­de in­fla­sjon – kon­sum­pris­in­dek­sen jus­tert for energi og av­gif­ter (KPI-JAE) – var 2,1 pro­sent sis­te 12 må­ne­der i de­sem­ber, ned fra 2,2 pro­sent må­ne­den før.

For Nor­ges Bank er in­fla­sjons­tal­le­ne na­tur­lig­vis vik­ti­ge. Sam­ti­dig føl­ger sen­tral­ban­ken vel så mye med på un­der­lig­gen­de driv­kref­ter for in­fla­sjo­nen, ek­sem­pel­vis lønns­vekst, som på den lø­pen­de in­fla­sjo­nen som så­dan. Det­te er ikke helt ulikt Den euro­pe­is­ke sen­tral­ban­ken (ESB), som sta­dig vekk pe­ker på høy­ere lønns­vekst, men som i mot­set­ning til Nor­ges Bank sli­ter med lave in­fla­sjons­tall. Bare ikke det er noe an­nen i bunn som dri­ver både løn­nin­ger og pri­ser.

Dol­la­ren gikk sva­ke­re i etter­kant av re­fe­ra­tet fra rente­mø­tet i Federal Re­ser­ve, som had­de en ty­de­li­ge­re due­ak­tig tendens enn den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­kens kom­mu­ni­ka­sjon rett etter selve mø­tet i de­sem­ber.

Men den gikk litt ster­ke­re igjen i for­kant av en se­rie med Fed-ta­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.