In­fla­sjon un­der­byg­ger rente­he­ving i mars

Finansavisen - - RENTER - TDN Di­rekT

Inf la­sjons­tal­le­ne for de­sem­ber kom tors­dag inn noe på opp­si­den av for­vent­nin­ge­ne og un­der­byg­ger der­med ut­sik­te­ne til en rente­he­ving i mars.

Kjerne­in­fla­sjo­nen (KPIJAE), som er kon­sum­pris­in­dek­sen jus­tert for av­gifts­end­rin­ger og uten energi­va­rer, var opp 2,1 pro­sent på års­ba­sis i de­sem­ber 2018, mot en opp­gang på 2,2 pro­sent i no­vem­ber, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

Iføl­ge kon­sen­sus­es­ti­ma­ter inn­hen­tet av TDN Di­rekt fra seks øko­no­mer, var det på for­hånd ven­tet at kjerne­in­fla­sjo­nen vil­le sti­ge med 2,0 pro­sent på års­ba­sis.

Se­nior­øko­nom Kyr­re Aam­dal i DNB Mar­kets me­ner tal­le­ne byg­ger opp un­der bil­det Nor­ges Bank al­le­re­de har om at de fort­satt kan heve ren­te­ne selv om det har va­ert noe tur­bu­lens i mar­ke­de­ne.

– Det un­der­byg­ger at Nor­ges Bank vil heve ren­ten i mars. Vi fikk BNP-tall i går som var gode, og nøk­kel­tal­le­ne ge­ne­relt for norsk øko­no­mi har va­ert re­la­tivt gode i høst og frem til nå, sier han til TDN Di­rekt.

In­fla­sjons­tal­le­ne ble hjul­pet opp av vare­pri­se­ne som var litt høy­ere, dre­vet av den nors­ke kro­nen. Det kan tyde på at krone­svek­kel­sen vil løf­te in­fla­sjons­ba­nen, men el­lers var det små over­ras­kel­ser, iføl­ge sjefstra­teg Erica Bl­om­gren i SEB.

– Kjerne­in­fla­sjo­nen var to ti­de­ler over sen­tral­ban­kens an­slag, men jeg tror ikke det vil få stor på­virk­ning på po­li­tik­ken, sier hun til TDN Di­rekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.