Søtt pris­fall i 2018

Finansavisen - - UTENLANDSKE AKSJER - FA

22 pro­sents pris­fall for suk­ker tyn­get de glo­ba­le pri­se­ne på land­bruks­rå­va­rer i 2018, vi­ser tall fra FNs er­na­e­rings- og land­bruks­or­ga­ni­sa­sjon, FAO. Med pris­fall også for mei­eri­va­rer, kjøtt og ve­ge­ta­bils­ke ol­jer, end­te or­ga­ni­sa­sjo­nens mat­pris­in­deks på et 2018-snitt på 168,4 po­eng, rundt 3,5 pro­sent un­der ni­vå­et i 2017 – og na­er 27 pro­sent un­der topp­ni­vå­et fra 2011.

Den enes­te ka­te­go­ri­en som had­de pris­opp­gang i fjor, var korn. Korn­pri­se­ne steg 9,6 pro­sent, løf­tet av hve­te og mais, etter en øk­ning på 1,8 pro­sent på må­neds­ba­sis i de­sem­ber. Pri­se­ne på ve­ge­ta­bils­ke ol­jer og kjøtt steg også på må­neds­ba­sis i de­sem­ber, hen­holds­vis 0,4 og 0,8 pro­sent. Først­nevn­te had­de sun­ket i ti stra­ke må­ne­der før det­te. For mei­eri­pro­duk­ter gikk pri­se­ne ned 3,3 pro­sent fra no­vem­ber til de­sem­ber – den syv­en­de stra­ke må­ned­li­ge ned­gan­gen for ka­te­go­ri­en. Suk­ker­pri­se­ne gikk til­ba­ke 1,9 pro­sent.

Mat pris­in­dek­sens de­sem­ber­g­jen­nom­snitt end­te på 161,7 po- eng, om­trent uend­ret fra no­vem­ber, iføl­ge FAO.

FOtO: NtB ScANpIx

IN­DIA ØKER: Ras­ke­re pro­duk­sjons­vekst i In­dia tyn­get suk­ker­pri­se­ne i de­sem­ber, iføl­ge FAO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.