Jyl­lands-Pos­ten

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

EU-lan­de­ne stram­mer i fel­le­skap til til­na­er­min­gen til preste­sty­ret i Iran. Man kan dis­ku­te­re om det er re­el­le sank­sjo­ner mot re­gi­met som så­dan. I til­legg er de di­plo­ma­tis­ke ste­ge­ne for tyn­ne. Men det rok­ker ikke ved at EU nå - på Dan­marks opp­ford­ring - sen­der et ty­de­lig po­li­tisk sig­nal til Te­he­ran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.