Tren­ger stor re­struk­tu­re­ring

OLJESERVICE: Nye kon­trak­ter er po­si­tivt, men en stor re­struk­tu­re­ring må til for å red­de Dolphin Dril­ling, iføl­ge Dans­ke Bank-ana­ly­ti­ker.

Finansavisen - - DOLPHIN DRILLING-KONTRAKT - „„ANDREA BAERLAND [email protected]­nans­avi­sen.no

Rigg­sel­ska­pet Dolphin Dril­ling (tid­li­ge­re Fred. Ol­sen Energy) mel­der at det har inn­gått en in­ten­sjons­av­ta­le med bri­tis­ke i3 Energy. Kon­trak­ten gjel­der et tre­brønns av­grens­nings – og ut­vik­lings­pro­gram på bri­tisk sok­kel i Nord­sjø­en. Pro­gram­met er ven­tet å star­te i juni, og har en an­slått va­rig­het på 94 da­ger.

Rig­ge­ne som vur­de­res be­nyt­tet er halvt ned­senk­ba­re «Black­ford Dolphin» el­ler «Bor­g­land Dolphin». Bas­søe Off­shore Ana­ly­tics es­ti­me­rer en dag­rate på 130.000 dol­lar for «Black­ford Dolphin».

Si­den «Black­ford» gikk av kon­trakt med BP i no­vem­ber, som sis­te Dolphin-rigg i ar­beid, har den lig­get i opp­lag i Flekke­fjord. «Bor­g­land » lig­ger i opp­lag i Lyng­dal. Begge rig­ge­ne er over 40 år gam­le, men har gjen­nom­gått opp­gra­de­rin­ger si­den. Se­nest i 2014 had­de «Black­ford» et verfts­opp­hold for klas­sing og oppgradering som end­te med en reg­ning på 210 mil­lio­ner dol­lar.

Nok en kon­trakt i sik­te

– I det bri­tis­ke mar­ke­det, Dolphins pri­ma­er­mar­ked, ser vi bra ak­ti­vi­tet inn mot vår­en og som­mer­en, po­ten­si­elt også i 2020. Det er gans­ke god etter­spør­sel etter rig­ger. Vi for­ven­ter det kom­mer en del kon­trak­ter i lø­pet av førs­te kvar­tal, med opp­start mot slut­ten av and­re kvar­tal. Det er man­ge olje­sel­ska­per som er in­ter­es­sert i å set­te pen­ge­ne i ar­beid, sier Dans­ke Bank-ana­ly­ti­ker Steffen Ev­jen til Fi­nans­avi­sen.

Han leg­ger til at det er ut som det er mu­lig­he­ter for en rigg­kon­trakt til for sel­ska­pet.

– Jeg tror fort­satt dag­ra­te­ne vil va­ere i over­kant av 100.000 dol­lar per dag.

Tøff høst

Men det­te skal, i føl­ge Ev­jen, ikke va­ere ra­ter som gir noe stort totalbidrag til tross for re­la­tivt lave ope­ra­sjons­kost­na­der.

– Iso­lert sett er det­te bra, men har en mar­gi­nal ef­fekt på sel­ska­pets to­tal­si­tua­sjon. Det skal fort­satt gjø­res en stor re­struk­tu­re­ring til for å red­de

På en eks­tra­or­di­na­er ge­ne­ral­for­sam­ling rett før jul ble nav­net­byt­tet fra Fred. Ol­sen Energy til Dolphin Dril­ling ban­ket gjen­nom etter en tøff høst på kon­kur­sens rand. I lø­pet av 2018 så sel­ska­pet et kurs­fall på mi­nus 94,08 pro­sent.

Foto: Dolphin Dril­ling

KAN­SKJE UT i AR­BEiD: «Black­ford Dolphin» er en av rig­ge­ne som vur­de­res for kon­trak­ten med bri­tis­ke i3 Energy.

- iKKE SToRT ToTALBiDRAG: Dans­ke Bank-ana­ly­ti­ker Steffen Ev­jen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.