Fjer­ner all rente­tvil

Også i de­sem­ber holdt in­fla­sjo­nen seg høy. Nå er rente­he­vin­gen i mars «ban­kers».

Finansavisen - - NORSK INFLASJON - „„ARE HARAM [email protected]­nans­avi­sen.no

Kro­nen styr­ket seg et par øre på uven­tet høy in­fla­sjon også i de­sem­ber.

Om­trent sam­ti­dig med at det nors­ke in­fla­sjons­må­let ble sen­ket fra 2,5 til 2,0 pro­sent, i mars 2018, skjed­de noe med norsk in­fla­sjon.

Fra in­fla­sjons­må­let ble inn­ført på 2,5 pro­sent til end­rin­gen i fjor var gjen­nom­snitt­lig in­fla­sjon rett un­der 2 pro­sent, mens kjerne­in­fla­sjo­nen (som ble inn­ført på slut­ten av 2003) had­de va­ert like un­der 1,7 pro­sent. Begge de­ler var alt­så klart un­der in­fla­sjons­må­let.

Etter mars i fjor har in­fla­sjo­nen hver enes­te må­ned va­ert høy­ere enn det nye in­fla­sjons­må­let, og stort sett også høy­ere enn det gam­le må­let. Til og med kjerne­in­fla­sjo­nen, hvor energi­pri­ser og av­gifts­end­rin­ger rens­kes ut, er nå over må­let.

Uven­tet høy

I de­sem­ber 2018 sank to­tal in­fla­sjon og kjerne­in­fla­sjo­nen litt, men langt mind­re enn ven­tet. Tolv­må­ne­ders­veks­ten i KPI holdt seg uend­ret på 3,5 pro­sent, mens KPIJAE sank fra 2,2 til 2,1 pro­sent.

For to­tal in­fla­sjon er mye av år­sa­ken høs­tens høye strøm­pri­ser. Ge­ne­relt er imid­ler­tid tal­le­ne lite pre­get av en­kelt­sek­to­rer, men desto mer av tem­me­lig bredt fun­dert pris­opp­gang.

I de­sem­ber vars­let Nor­ges Bank at nes­te rente­he­ving etter alt å døm­me kom­mer i mars. Det var ba­sert på klart la­ve­re in­fla­sjon enn SSBs tall nå vi­ser.

FOtO: ArE HArAm

LA oM: For snart ett år si­den sen­ket fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen, stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen in­fla­sjo­nen Nor­ges Bank skal sik­te mot. Etter­på har in­fla­sjo­nen va­ert over må­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.