Før: «All­tid» un­der in­fla­sjons­må­let Nå: «All­tid» over in­fla­sjons­må­let

Finansavisen - - NORSK INFLASJON -

Swed­bank tror li­ke­vel ikke at de høye in­fla­sjons­tal­le­ne får Nor­ges Bank til å øke tem­po­et i rente­he­vin­ge­ne. Sam­ti­dig fjer­ner den høye in­fla­sjo­nen om­trent det som måt­te va­ere av usik­ker­het om marshe­vin­gen.

– Høyt pris­press

«Ikke at vi har va­ert i sa­er­lig tvil, men Nor­ges Bank he­ver i mars», er re­ak­sjo­nen også fra sjef­ana­ly­ti­ker Erik Bruce i Nor­dea Mar­kets.

Bruce un­der­stre­ker at in­fla­sjons­øk­nin­gen nå er bredt ba­sert, der man­ge av de fore­gå­en­de over­ras­kel­se­ne har va­ert knyt­tet til en­kelt­fak­to­rer. Det ty­der på at pris­pres­set kan va­ere høy­ere også frem i tid, me­ner han.

Med de­sem­ber­tal­le­ne er også in­fla­sjons­tal­le­ne for 2018 satt. Norsk in­fla­sjon gjen­nom året var 2,7 pro­sent, mens kjerne­in­fla­sjo­nen var 1,6 pro­sent.

Det er dis­se tal­le­ne som skal bru­kes blant an­net til å in­dek­se­re lei­e­pri­ser og det­te er tal­le­ne lønns­veks­ten skal må­les mot i det kom­men­de lønns­opp­gjø­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.