Trøim lå­ner 2 mil­li­ar­der

Hen­ter styre­med­lem­mer og tek­nisk sjef fra Fred­rik­sen-grup­pen

Finansavisen - - FORSIDE - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no „„ARE STRANDLI [email protected]

SHIPPING: Tor Olav Trøims tørr­last­sat­sing har sik­ret bank­fi­nan­sie­ring. Fre­dag un­der­teg­net 2020 Bulk­ers en av­ta­le om et lang­sik­tig lån over 2 mil­li­ar­der kro­ner.

Lå­net, som skal til­bake­be­ta­les over 18 år, ly­der på 240 mil­lio­ner dol­lar. Sam­ti­dig har sel­ska­pet sik­ret tre års be­skjef­ti­gel­se for et av de åtte ski­pe­ne, som et­ter pla­nen skal le­ve­res fra verf­tet New Ti­mes Shi­py­ard i Ki­na i sep­tem­ber 2019.

– Vi har slut­tet et av ny­byg­ge­ne til en be­ty­de­lig pre­mie sam­men­lig­net med cape­size-in­dek­sen. I til­legg er det inn­gått av­ta­le med be­frak­te­ren om over­skudds­de­ling for å re­flek­te­re at ski­pet er ut­styrt med «scrub­be­re» og kan fort­set­te å sei­le med tung­olje et­ter at de nye IMO-reglene trer i kraft 1. ja­nu­ar nes­te år, sier 2020 Bulk­ers adm. di­rek­tør Mag­nus Hal­vor­sen.

– Frakt­kon­trak­ten vi­ser at de nye ski­pe­ne hare t be­ty­de­lig inn­tje­nings­po­ten­si­al. Vi vil ha fo­kus på å dri­ve med lave kost­na­der og kom­me i po­si­sjon til at vi kan ut- be­ta­le ut­byt­te så raskt som mu­lig, sier han.

Hal­vor­sen har an­sva­ret for den dag­li­ge le­del­sen av re­de­ri­et sam­men med ny­an­satt fi­nans­di­rek­tør Vidar Ha­sund.

Re­krut­te­rer hos Fred­rik­sen

De sam­ar­bei­der na­ert med John Fred­rik­sens mange­åri­ge tek­nis­ke sjef Olav Eik­rem, som et­ter som­mer­fe­rien i fjor be­gyn­te i en til­sva­ren­de stil­ling i Trøims 2020 Bulk­ers.

To tid­li­ge­re na­ere Fred­rik­sen-med­ar­bei­de­re, Ka­te Blan­kenship og Ge­or­gi­na Sou­sa, ble tors­dag inn­valgt som nye styre­med­lem­mer i 2020 Bulk­ers.

Beg­ge har i en år­rek­ke inne­hatt styre­po­si­sjo­ner i fle­re av de børs­no­tert esel­ska­pe­ne i Fred­rik­sen grup­pen.

Med base på Ber­mu­da, der de fles­te sel­ska­pe­ne til Fred­rik­sen er re­gist­rert, har Sou­sa inne­hatt vik­ti­ge styre­verv i sel ska­per­kon­trol­lert av den suk­sess­rike for­ret­nings­man­nen.

12. de­sem­ber kom imid­ler­tid den noe over­ras­ken­de mel­din­gen om at hun had­de truk­ket seg som styre­med­lem i Flex LNG, Northern Dril­ling og Front­line.

Også Ka­te Blan­kenship, som har job­bet tett med i Fred­rik­sen fle­re år, har meldt over­gang til Trøim.

Da­gen et­ter at Sou­sa hop­pet av, trakk hun seg fra sty­ret i Avan­ce Gas, LPG-re­de­ri­et der Fred­rik­sen er størs­te ei­er.

Ikke pro­test

Olav Eik­rem be­gyn­te i drifts­sel­ska­pet Front­line Ma­na­ge­ment i 2003. 31. mai i fjor stemp­let han ut av Fred­rik­sen-grup­pens lo­ka­ler på Aker Bryg­ge for sis­te gang.

«Jeg har uke­pend­let fra Hauge­sund. Det tar litt på. Og så har jeg en stund nå sett på noen and­re mu­lig­he­ter som jeg har lyst til å for­føl­ge før jeg blir pen­sjo­nist, i til­legg til at jeg har noen pri­va­te pro­sjek­ter. Det er sum­men av det­te som gjør at jeg vel­ger å slut­te», sa Eik­rem til Fi­nans­avi­sen i fjor vin­ter.

Om åre­ne i Fred­rik­sen-sys­te­met

sa Eik­rem at «det har va­ert den mest spen­nen­de ti­den i mitt liv».

Han av­vis­te at han slut­tet i pro­test el­ler et­ter uenig­het in­ternt. Front­line-di­rek­tør Ro­bert Hvi­de Macle­od ros­te Eik­rem:

– Olav Eik­rem slut­ter et­ter 15 år i Front­line og han har gjort en for­mi­da­bel jobb for sel­ska­pet.

Skal på børs

Se­nest i de­sem­ber ifjor gjen­nom­før­te 2020 Bul­ker senn y egen­ka­pi­tal­ut­vi­del­se for å be­ta­le inn mer pen­ger til verf­tet for de åtte ski­pe­ne som er un­der byg­ging. Da hen­tet sel­ska­pet 7,2 mil­lio­ner dol­lar.

Til­sam­men har 2020 Bulk­ers reist cir­ka 70 mil­lio­ner dol­lar i egen­ka­pi­tal til bygge­pro­sjek­tet i Ki­na, hvor­av de sis­te tre emi­sjo­ne­ne er gjen­nom­ført til en teg­nings­kurs på 9,5 dol­lar

I be­gyn­nel­sen av de­sem­ber 2017 de­bu­ter­te tørrlastre­de­ri­et på OTC- (Over The Coun­ter) listen. Si­den har ak­sjen ste­get fra 16,30 – som var kur­sen ved ka­pi­tal­ut­vi­del­sen uken før­de n ble tatt opp til no­te­ring – til 90 kro­ner.

Nå er det be­slut­tet at sel­ska­pet skal børs­no­te­res. Det vil skje i lø­pet av året, og for­be­re­del­se­ne er al­le­re­de igang­satt, iføl­ge sta­tus­rap­por­ten som re­de­ri­et of­fent­lig­gjor­de fre­dag.

I juli skrev Hegnar.no at re­de­ri­et vur­der­te en børs­no­te­ring i New York i lø­pet av 2019.

Verdi­hopp

Både Trøims 2020 Bulk­ers og skips­re­der John Fred­rik­sen har be­stilt hver sin se­rie av eks­t­ra sto­re malm­skip, så­kal­te new­castle­max-car­rie­re, på verf­tet New Ti­mes i Ki­na. Skips­meg­le­re Fi­nans­avi­sen har snak­ket med an­slår at dis­se ski­pe­ne, som koster 44-45 mil­lio­ner dol­lar pr. stykk, i dag kan om­set­tes for 55–56 mil­lio­ner dol­lar.

Med åtte skip i be­stil­ling be­tyr det at Trøims 2020 Bulk­ers ha­ren urea­li­sert verdi­stig­ning på ny­byg­gings­kon­trak­te­ne på rundt 80 mil­lio­ner dol­lar.

Fred­rik­sen har ti sli­ke far­tøy­er i ord­re pri­vat, seks på New Ti­mes og fire på Bo­hai Ship­buil­ding Heavy In­dustry. Der­med har han en urea­li­sert ge­vinst på dis­se far­tøy­ene på vel 100 mil­lio­ner dol­lar. Sam­let pris på skips­se­ri­en til 2020 Bulk­ers er tid­li­ge­re opp­gitt til 373 mil­lio­ner dol­lar in­klu­dert «scrub­be­re».

FOTO: LeiKNy HaviK SKJa­erSeTH

SANDE­FJORD NES­TE: Tor Olav Trøim og John Fred­rik­sen har be­stilt hver sin se­rie av sto­re bulk­car­rie­re, så­kal­te New­castle­max-ere, på sam­me verft i Ki­na. Fre­dag ble det kjent at Trøims 2020 Bulk­ers plan­leg­ger å døpe det førs­te av sine åtte søs­ter­far­tøy­er «Bulk Sande­fjord». Der­et­ter føl­ger «San­tia­go», «Se­oul», «Shang­hai», «Shen­zhen», «Syd­ney», «Sao Pau­lo» og «San­tos».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.