Tide For­sik­ring: Pre­mie­hopp på over 100 pro­sent for kun­der

Insr har satt fo­ten ned et­ter tap Pre­mie­hopp på over 100 pro­sent

Finansavisen - - FORSIDE - „„STEI­NAR GRINI stei­[email protected]­nans­avi­sen.no „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no

FORSIKIRNG: Elen­di­ge ska­de­re­sul­ta­ter har ført til at Insr har krevd gi­gan­tis­ke pris­hopp på for­sik­rin­ge­ne fra Tide. – Jeg har ald­ri sett ma­ken, sier en sel­ger.

– Vi fikk in­gen for­vars­ler. Det sa ba­re pang, og så be­gyn­te kun­de­ne å rin­ge, sier en Tide For­sik­ring­sel­ger til Fi­nans­avi­sen.

Fle­re kon­kur­ren­ter har også måt­tet jus­te­re sine pri­ser, men Tide For­sik­rings pre­mie­øk­ning frem­stil­les som full­sten­dig uten side­styk­ke.

– Jeg har job­bet med for­sik­ring i vel­dig man­ge år, og vi har over­sikt over hvil­ke kon­kur­ren­ter som end­rer sine pri­ser. Jeg har ald­ri sett ma­ken til pris­opp­gang over nat­ten som det Tide For­sik­ring har gjort nå. Mine kun­der har fått pris­hopp på 40, 50 og 60 pro­sent, sier han.

– I lik­het med res­ten av for­sik­rings­bran­sjen, har også Tide opp­levd øk­nin­ger i skade­ut­be­ta­lin­ger knyt­tet til vin­te­ren 2017/18, samt skade­in­fla­sjon. Det­te har med­ført at Tide, som res­ten av mar­ke­det, har gjen­nom­ført pris­øk­nin­ger gjen­nom 2018. Pris­end­rin­ge­ne er gjen­nom­ført i sam­ar­beid med våre for­sik­rings­gi­ve­re for å sik­re lønn­som­het frem i tid for alle par­ter, sier Tide For­sik­ring-sjef Erik Aass.

– For­bed­rings­po­ten­si­al

Tide-sel­ge­re rap­por­te­rer imid­ler­tid at de­res pri­ser er økt dra­ma­tisk mer enn alle and­re i bran­sjen. Noen av sel­ger­ne vi­ser til eks­tre­me eksempler. And­re hen­vi­ser til taushetsplikt, og ber om å få slip­pe å ut­ta­le seg.

Pre­mie­øk­nin­ge­ne skal va­ere for­klart med sto­re skade­ut­be­ta­lin­ger.

– Det sies at vi ikke er lønn­som­me for for­sik­rings­gi­ver Insr. At vi kos­tet dem 100 mil­lio­ner kro­ner i 2018, sier en an­nen sel­ger.

– På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at vi vil all­tid sør­ge for at våre dis­tri­bu­tø­rer pri­ser seg på rik­tig nivå. I 2018 økte de fles­te for­sik­rings­sel­ska­pe­ne sine pri­ser, sier Insr-sjef Es­pen Hus­stad, men sier han ikke kjen­ner seg igjen i tal­let på 100 mil­lio­ner.

– Det er rik­tig at den­ne por­te­føl­jen had­de for­bed­rings­po­ten­si­al, men i sva­ert mye la­ve­re grad enn de tal­le­ne dere opp­gir, sier Hus­stad og fort­set­ter:

– Vi tror selv­føl­ge­lig på det å va­ere lønn­som, og vi vil all­tid ha ulik lønn­som­het på de uli­ke dis­tri­bu­tø­re­ne våre, sier han.

Et­ter tre kvar­ta­ler i fjor had­de Insr et for­sik­rings­tek­nisk re­sul­tat på minus 29,5 mil­lio­ner kro­ner.

– Kun­de­ne klager

Fi­nans­avi­sen be­sit­ter kor­re­spon­dan­se fra Tide-top­per der pris­øk­nin­ge­ne opp­gis et­ter krav fra Insr. Der leg­ges det ikke skjul på at pris­hop­pet er sa­er­de­les pro­ble­ma­tisk.

Tide-sjef Ei­nar Aass me­ner imid­ler­tid at Tide fort­satt er kon­kur­ranse­dyk­tig. Sel­gere­ne som vil ut­ta­le seg til Fi­nans­avi­sen er ikke eni­ge i det et­ter de sto­re pris­øk­nin­ge­ne.

– Jeg har én kun­de her foran meg som har fått pris­øk­ning på sin por­te­føl­je på 60 pro­sent. Og det er et­ter at han har hatt et skade­fritt år, sier en sel­ger.

– Jeg får te­le­fo­ner hele ti­den fra ir­ri­ter­te kun­der. De rin­ger meg hjem på pri­vat­te­le­fo­nen for å kla­ge.

– For ett år si­den el­ler halv­an­net sa Tide at vi ikke skul­le opp i pris. Vi skul­le ikke opp mer enn in­fla­sjons­jus­te­ring.

And­re Tide-sel­ge­re rap­por­te­rer om det sam­me.

– Det hand­ler om ne­ga­ti­ve re­sul­ta­ter. Pri­se­ne har va­ert for lave ifor­hold til skade­ut­be­ta­lin­ge­ne, sier en an­nen sel­ger.

Nå er han full­sten­dig opp­gitt. Fra fle­re hold snak­kes det om at Tide-kon­to­rer vil ut. Noen hev­des å ha for­latt kje­den al­le­re­de.

Øk­ning over 100 pro­sent

– Tid­li­ge­re kun­ne vi gi skik­ke­lig gode pri­ser. De kan vi ikke gi len­ger.

– Det kom tre–fire pris­øk­nin­ger på ny­salg på vår­par­ten i fjor. Men pris­hop­pet på gam­le for­sik­rin­ger har gjort at det­te er vans­ke­lig.

– Frem til i høst har vi kun­net kon­kur­re­re selv med godt trim­me­de por­te­føl­jer fra kon­kur­ren­ter. Når vi rin­ger nå, så er vi 5.000, 10.000 og 15.000 kro­ner dy­re­re på nor­mal po­lise­stør­rel­se.

En an­nen sel­ger for­tel­ler om for­tvil­te kun­der. Han for­tel­ler om nye pri­ser på bil­for­sik­ring og bo­lig, opp­gir før- og nå pri­ser, men vil ikke at tal­le­ne skal kom­me på trykk i avi­sen.

Om­reg­net til pro­sent gir det pris­øk­ning på den­ne bil­for­sik­rin­gen på godt over 100 pro­sent.

– Og det er et­ter at kun­den har hatt et skade­fritt år, fre­ser sel­ge­ren.

– I hele høst har vi ba­re dre­vet red­ning i ste­det for å gjø­re ny­salg. Tide For­sik­ring er ikke et sel­skap som kan sel­ge for­sik­ring på gam­melt re­nom­mé. Vi må sel­ge på pris. Nå kan vi ikke gjø­re det hel­ler, sier han.

FoTo: EivinD YggE­sETH

DY­RE­RE: Euro­pris-ar­ving Dag Høi­li sat­set len­ge mye pen­ger på Tide der han nå er ak­sjo­na­er. Hvis han også har bil­for­sik­rin­gen sin her blir kost­na­den for hans Ko­enigs­egg CCXR Edition langt høy­ere i 2019 enn i 2018.

FoTo: TiDE foR­siK­Ring

– ØKTE SKADE­UT­BE­TA­LIN­GER: Tide for­sik­ring-sjef Erik Aass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.