Sel­ger tre­ning­s­kje­de for 4 mrd.

FSN Ca­pi­tal og Fro­de Strand-Nielsen sel­ger dans­ke Fit­ness World.

Finansavisen - - FORSIDE - „„OLAV GRAM DEGNES [email protected]­nans­avi­sen.no „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no

FI­NANS: Opp­kjøp s fon­det FSN Ca­pi­tal job­ber­me d sal­ga v dansk­tre­nings sen­ter­kje­de. Kil­der hev­der be­lø­pet er rundt 4 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Det nors­ke opp­kjøps­fon­det FSN Ca­pi­tal for­be­re­der i hem­me­lig­het et salg av Fit­ness World, som fon­det ei­er sam­men med Le­go­ei­er Kirk­bi, iføl­ge den dans­ke n a e ring s livs avi­sen Bør­sen.

For over 3 år si­den, i 2015, kjøp­te FSN Ca­pi­tal IV Fit­ness World for et mil­li­ard­be­løp av grün­de­ren, Hen­rik Ros­sing, og nå gjør opp­kjøps­fon­det seg klar til å sel­ge den eks­pan­de­ren­de fit­nesskje­den vi­de­re.

Iføl­ge den dans­ke Bør­sen, har FSN Ca­pi­tal en­ga­sjert en uten­landsk in­ves­te­rings­bank for å sel­ge tre­ning­s­kje­den.

Trans­ak­sjo­nen kan ha en ver­di på opp­til 3 mil­li­ar­der dans­ke kro­ner, na­er­me­re 4 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner, ly­der det fra kil­der med kjenn­skap til den for­tro­li­ge pro­ses­sen, som Thomas Bro­eAn­der­sen, part­ner i FSN og sty­re-for­mann i Fit­ness World, ikke har noe å si til.

– Vi kom­men­te­rer ge­ne­relt ikke på spe­ku­la­sjo­ner og ryk­ter om­kring salg og børs­no­te­rin­ger av våre sel­ska­per og har der­for hel­ler ikke kom­men­ta­rer an­gå­en­de Fit­ness World, skri­ver Thomas Broe-An­der­sen i en epost til Fi­nans­avi­sen.

Ny jack­pot

Den medie­sky Hen­rik Ros­sing star­tet Fit­ness World i 2005 og ble mil­li­ar­da­er da han ti år se­ne­re solg­te sel­ska­pet til FSN. I dag har kje­den rundt 480.000 med­lem­mer i Dan­mark. Han ei­er fort­satt

mel­lom 15 og 20 pro­sent og kan inn­kas­se­re en ge­vinst i hundre­mil­lio­ners­klas­sen der­som han sel­ger sine res­te­ren­de ak­sjer. Ros­sing øns­ket ikke å kom­men­te­re det­te til Bør­sen.

In­ves­te­rings­sel­ska­pet Kirk­bi, som har sin størs­te in­ves­te­ring i Lego, spil­ler en ve­sent­lig rol­le i Fit­ness World. Kirk­bi kjøp­te 64 pro­sent av ak­sje­ne i Fit­ness World av FSN i 2017, men av­ta­len er visst­nok noe utra­di­sjo­nelt sydd sam­men.

Kir­kibs in­ves­te­ring be­står av så­kal­te pre­fe­ranse­ak­sjer, som sik­rer sel­ska­pet den førs­te de­len av av­kast­nin­gen, men in­gen inn­fly­tel­se. FSN der­imot har be­holdt en mi­no­ri­tets­post men kon­trol­le­rer stem­me­ne i ge­ne­ral­for­sam­lin­gen.

Kirk­bi be­tal­te kun rundt 700 mil­lio­ner for 64 pro­sent av ak­sje­ne i no­vem­ber 2017, men hva par­te­ne har av­talt i for­bin­del­se med et salg, vil hver­ken FSN el­ler Kirk­bi ut­ta­le seg om.

Kan børs­no­te­res

Fle­re kil­der med kjenn­skap til salgs­pro­ses­sen frem­he­ver Fit­ness World som en god kan­di­dat til en børs­no­te­ring. Der­for er det ikke usann­syn­lig at FSN vil un­der­sø­ke mu­lig­he­te­ne for både et salg og en no­te­ring – en så­kalt «dual tra­ck»-pro­sess – men med de se­nes­te må­ne­ders børs­u­ro, hvor fle­re plan­lag­te børs­no­te­rin­ger er av­lyst, an­slår Bør­sens kil­der at det mest opp­lag­te vil va­ere et klas­sisk salg.

Dess­uten er hver­ken Dans­ke Bank el­ler Nor­deas av­de­lin­ger for børs­no­te­rin­ger blitt hen­tet inn for opp­ga­ven, er­fa­rer Bør­sen.

Kirk­bi, som FSN, vil ikke kom­men­te­re den fore­stå­en­de salgs­pro­ses­sen.

– Vi kom­men­te­rer ikke sli­ke ting, sier Ul­la Lund­hus, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef

i Kirk­bi.

Adm. di­rek­tør i Fit­ness World, Ste­en Al­brecht­s­lund, er mer snakke­sa­lig, men kun når det kom­mer til ut­vik­lin­gen av sel­ska­pet. Om­set­nin- gen var i 2017 på rundt 1,2 mil­li­ar­der dans­ke kro­ner, mens drifts­re­sul­ta­tet steg med 11 pro­sent, til 250 mil­lio­ner.

– Det skjer noe hele ti­den. Ny­lig har vi be­gynt å gjen­nom­føre våre in­ter­na­sjo­na­le am­bi­sjo­ner og har kjøpt fit­nesskje­den Base­fit, som er den nest størs­te tre­ning­s­kje­den i Sveits, sier Ste­en Al­brecht­s­lund.

Sto­re over­skudd

Opp­kjøps­fon­det FSN ba­erer ini­tia­le­ne til grunn­leg­ge­ren av fon­det, Fro­de Strand-Nielsen. FSN har si­den år 2000 etab­lert fem fond, og har ag­gre­gert rundt 2,1 mil­li­ard euro un­der for­valt­ning, i føl­ge de­res egne hjemme­si­der.

Eier­fon­det til Fit­ness World er FSN Ca­pi­tal IV, som har rundt 5,3

Vi kom­men­te­rer ge­ne­relt ikke på spe­ku­la­sjo­ner og ryk­ter om­kring salg og børs­no­te­rin­ger av våre sel­ska­per ThOmaS BROE-an­dER­SEn, FIT­nESS WORld

mil­li­ar­der svens­ke kro­ner un­der for­valt­ning. Fon­det har også sel­ska­per som Vi­ta, Kjell & Com­pany og Ac­ti­ve Brands i por­te­føl­jen.

Tid­li­ge­re i år gikk PM Re­tail over­ende, hvor FSN Ca­pi­tal III satt på ei­er­si­den.

Over­skud­de­ne i for­valt­nings­sel­ska­pet, FSN Ca­pi­tal Part­ners, har de sis­te åre­ne va­ert for­mi­dab­le, med over­skudd på sam­let 172 mil­lio­ner si­den 2013. Størs­te ak­sjo­na­er i FSN Ca­pi­tal er Fro­de Strand-Nielsen,

som gjen­nom sitt sel­skap Blue Ri­ver In­vest, ei­er 36,5 pro­sent.

Sel­ska­pet kan også vise til me­get gode re­sul­ta­ter de sis­te fem åre­ne hvor regn­ska­pe­ne er of­fent­li­ge, men et to­talt over­skudd et­ter skatt på na­er­me­re 300 mil­lio­ner kro­ner.

Ved et salg av Fit­ness World for et mil­li­ard­be­løp er det sann­syn­lig at 2019 også kan bli et inn­brin­gen­de år for FSN, dets ak­sjo­na­erer og fon­de­nes inn­sky­te­re.

Foto: Fit­neSSWorLd.com

VEKST I OM­SET­NIN­GEN: Adm. di­rek­tør Ste­en Al­brecht­s­lund i Fit­ness World kan vise til vekst i om­set­nin­gen og gode re­sul­ta­ter.

Foto: KirK­bi.com

TRED­JE RI­KES­TE DANS­KE: Fa­mi­li­en til dans­ke Kjeld Kirk Kristiansen er ei­er av Lego Group. Kristiansen selv har en for­mue på rundt 5,4 mil­li­ar­der dol­lar og er stor­ei­er i Fit­ness World.

FOTO: EiviNd YggE­SETh

STOR­EI­ER: Fro­de StrandNi­el­sen iFSN Ca­pi­tal kon­trol­le­rer sto­re de­ler av Fit­ness World.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.