Tor­bjørn Kjus: Fikk jobb et­ter Røkke­mail

OLJE: Tor­bjørn Kjus tok di­rek­te kon­takt med Kjell In­ge Røk­ke et­ter Vis­tin Phar­ma­exi­ten. – Jeg har en vel­dig god re­la­sjon til Røk­ke, sier Akers nye sjef­øko­nom. – Tro­lig blir det mest fo­kus på Aker BP

Finansavisen - - FORSIDE -

– Jeg fikk 10–12 jobb­til­bud gans­ke fort, men for min del er stil­lin­gen i Aker egent­lig en drømme­jobb, sier Tor­bjørn Kjus, påtrop­pen­de sjef­øko­nom i Aker.

Den pro­fi­ler­te ana­ly­ti­ke­ren le­ver­te opp­si­gel­sen i Øystein Stray Spe­ta­len-do­mi­ner­te Vis­tin Phar­ma den førs­te uken et­ter nytt­år, men for­ble ikke ar­beids­le­dig spe­si­elt len­ge.

I en mel­ding fra Aker fre­dag, går det frem at Kjus blir Kjell In­ge Røk­kes nye tall­knu­ser al­le­re­de fra 30. ja­nu­ar.

send­te mail til røk­ke

Da­gen et­ter Vis­tin Phar­ma-exi­ten ble det klart at Kjus’ og tid­li­ge­re DNB Mar­kets-kol­le­ga Kenneth Tve­ters olje­spe­ku­la­sjon had­de kos­tet sel­ska­pet 101 mil­lio­ner kro­ner.

Ta­pe­ne var rik­tig­nok urea­li­sert, og de se­nes­te da­ge­ne er pa­pir­ta­pet re­du­sert, men etab­le­rin­gen av tra­ding­seg­men­tet viss­te seg alt­så å va­ere mer kre­ven­de enn an­tatt. Kjus sier det var han selv som tok kon­takt med Aker­ei­e­ren for å for­hø­re seg om jobb­mu­lig­he­te­ne i Røkke­sys­te­met. – Jeg har en vel­dig god re­la­sjon til Røk­ke. Jeg har jevn­lig holdt fore­drag for ham og hans le­der­grup­pe og dat­ter­sel­ska­per opp gjen­nom åre­ne, og han har fulgt med på ana­ly­se­ne mine. Jeg send­te ham der­for en mail, sier Kjus.

Akers påtrop­pen­de sjef­øko­nom sier rol­len del­vis vil bli for­met un­der­veis. – Aker-sys­te­met be­står av vel­dig man­ge sel­ska­per hvor­av fle­re er vel­dig tett knyt­tet til olje­mar­ke­det, sier Kjus. Han får kon­tor­plass ved Akers ho­ved­kon­tor på Forne­bu i Bae­rum og skal rap­por­te­re til Aker-sjef Øy­vind Erik­sen. Hver­ken Kjus el­ler Aker vil ikke si noe om hva slags be­tin­gel­ser den nye sjef­øko­no­men får.

– Det blir opp til Røk­ke og Erik­sen hvor­dan de vil bru­ke meg, men jeg an­tar at det blir en del re­gel­mes­si­ge opp­da­te­rin­ger og pre­sen­ta­sjo­ner av olje­mar­ke­det for de mest olje­sen­si­ti­ve en­he­te­ne i Aker-sys­te­met. Tro­lig blir det mest fo­kus på Aker BP, si­den det­te er den al­ler mest «ol­je­te» de­len av grup­pen, sier han.

– en god mu­lig­het

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør At­le Ki­gen i Aker vi­ser til at kon­ser­net er blitt en be­ty­de­lig ak­tør i olje­na­e­rin­gen og le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, med om­fat­ten­de virk­som­het både i Nor­ge og Gha­na. Røk­ke-kon­trol­ler­te Aker har tun­ge ei­er­an­de­ler i sel­ska­per som Aker BP, Aker So­lu­tions, Kvaer­ner, Akas­tor og Aker Energy. – Til sam­men for­val­ter Aker ver­di­er for na­er­me­re 60 mil­li­ar­der kro­ner, hvor­av 80 pro­sent er til­knyt­tet olje­sek­to­ren. Vi sy­nes der­for det var en god mu­lig­het å an­set­te Kjus når mu­lig­he­ten duk­ket opp, sier han. Han vi­ser dess­uten til at Kjus kjen­ner Aker godt fra ti­den i DNB Mar­kets.

– sen­ti­ment­ned­gang

Kjus har fle­re gan­ger ut­talt at han me­ner olje­mar­ke­det har va­ert full­sten­dig over­solgt de se­nes­te må­ne­de­ne.

– Det har va­ert en sen­ti­ment­ned­gang på sva­ert kort tid, som ikke er fullt ut rett­fer­dig­gjort av fun­da­men­ta­le for­hold. OPEC, ved Saudi-Ara­bia, er i ferd med å kut­te pro­duk­sjo­nen kraf­tig, så det enes­te som kan gjø­re at vi kom­mer til­ba­ke til 50 dol­lar fa­tet er hvis vi får en stor, glo­bal re­se­sjon, me­ner Kjus.

En kol­laps i ver­dens­øko­no­mi­en er selv­sagt ikke ute­luk­ket, men ikke det mest sann­syn­li­ge, me­ner han.

„„Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­[email protected]­nans­avi­sen.no

FOTO: NTB ScaN­pIx

re­KruT­Te­rer: Kjell In­ge Røk­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.