Ser 60 pro­sents opp­side i fly­ban­ken

Finansavisen - - NY BANK NORWEGIAN-ANALYSE - „„SI­GURD SVE­EN si­gurd.sve­[email protected]­nans­avi­sen.no

BANK: Bank Nor­we­gi­ans nye ka­pi­tal­krav stru­per ut­bytte­ka­pa­si­te­ten, iføl­ge Dans­ke Bank. Li­ke­vel spår meg­ler­hu­set ak­sjen kraf­tig opp.

Tors­dag send­te Nor­we­gi­an Fi­nans Hol­ding, mor­sel­ska­pet til Bank Nor­we­gi­an, uten børs­mel­ding o mat Fi­nanstil­sy­net har på­lagt ban­ke­ne t krav omen ren kjerne­ka­pi­tal­dek­ning på 15,9 pro­sent. I til­legg har til­sy­net gitt ban­ken en så­kalt ma­na­ge­ment­buf­fer på yt­ter­li­ge­re 3 pro­sent­po­eng, noe som gjør at ban­ken i prak­sis må ha en ren kjerne­ka­pi­tal­dek­ning på 18,9 pro­sent. Det er him­mel­høyt over uten­lands­ke kon­kur­ren­ter.

– Det­te er gans­ke kraf­tig kost fra Fi­nanstil­sy­net, og vi ble ihvert­fall vel­dig over­ras­ket over det nye kra­vet, sier

Dans­ke Bank-ana­ly­ti­ker sier Ul­rik År­dal Zür­cher.

Li­ke­vel er han fre­dag ute med en ny ana­ly­se på ban­ken hvor kurs­må­let set­tes til 115 kro­ner. Fre­dag etter­mid­dag ble ak­sjen hand­let til litt over 70 kro­ner, noe som gir en opp­side på godt over 60 pro­sent.

Kutt i ut­byt­te

– Vi me­ner det er feil å mikro­sty­re ban­ker på en slik måte. Det­te me­ner vi ban­ke­ne fint kan sty­re på egen­hånd, sier År­dal Zür­cher.

Et ut­slag av at Bank Nor­we­gi­ans

ma­na­ge­ment­buf­fer er satt til 3 pro­sent­po­eng, er at ut­bytte­ka­pa­si­te­ten fal­ler dra­ma­tisk.

År­dal Zür­cher har be­reg­net at ban­ken tid­li­ge­re kun­ne be­talt ut 4,7 kro­ner pr. ak­sje for regn­skaps­året 2018, men nå re­du­se­res det­te til 2,1 kro­ner.

For 2019 kut­tes ut­bytte­mu­lig­he­ten fra 5,4 til 4,2 kro­ner, og for nes­te år fra 7,0 til 6,2 kro­ner pr. ak­sje.

«Selv om alt er opp­ført som ut­byt­te, kan det også kom­me i form av til­bake­kjøp av ak­sjer. Vi fore­trek­ker fak­tisk det sis­te da ak­sjen i dag er be­ty­de­lig un­der­pri­set,» står det i ana­ly­sen.

År­dal Zür­cher rea­ge­rer på at Bank Nor­we­gi­ans nye ka­pi­tal­krav øker dif­fe­ran­sen til uten­lands­ke kon­kur­ren­ter. Han vi­ser til at svens­ke Re­surs Bank, som også ei­ernors­ke y A Bank, av den svens­ke Fin an sin s pekt ion en hare t ka­pi­tal­krav som er 7,4 pro­sent­po­eng la­ve­re. Re­surs Bank og Bank Nor­we­gi­an har gans­ke lik geo­gra­fisk eks­po­ne­ring i Nor­den.

Må øke ri­si­ko­en

– Gjen­nom en syk­lus er det in­gen som vet hva ka­pi­tal­ni­vå­et bør va­ere. Der­for me­ner jeg det er uhel­dig at Fi­nanstil­sy­net av­vi­ker så mye fra ka­pi­tal­kra­ve­ne i Sve­ri­ge, sier han, og leg­ger til:

– Jeg fryk­ter der­for at Bank Nor­we­gi­an, og and­re nors­ke ak­tø­rer, blir nødt til å ta høy­ere ri­si­ko, sier han.

Iføl­ge År­dal Zür­cher har Ba­sel I-gul­vet gjort at tra­di­sjo­nel­le nors­ke b an­ke­rikke­len­ger er kon­kur­ranse­dyk­ti­ge påla v ri­siko­lån til be­drifts­mar­ke­det. Det har ført til at dis­se ban­ke­ne har tatt økt ri­si­ko.

– Det er ikke så en­kelt at stren­ge­re ka­pi­tal­krav er bra for so­li­di­te­ten over tid. Det å tuk­le med mar­keds dy­na­mik­ken kan ofte med­føre uan­te kon­se­kven­ser. Jeg me­ner der­for at Fi­nanstil­sy­nets nye krav er vel­dig uhel­dig, sier ana­ly­ti­ke­ren.

FOTO: IváN Kver­me

ØKTE KRaV:Adm. di­rek­tør Ti­ne Wolle­bekk i Bank Nor­we­gi­an må tro­lig re­du­se­re ut­byt­te de kom­men­de åre­ne som føl­ge av høy­ere ka­pi­tal­krav fra Fi­nanstil­sy­net.

FOTO: eIvIND Ygge­seTh

SToR oPP­SIDE: Dans­ke Bank-ana­ly­ti­ker Ul­rik År­dal Zür­cher.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.