I ut­for­bak­ke si­den børs­no­te­ring

Finansavisen - - MULTICONSULT-SJEF UT PÅ DAGEN - „„anDRea ba­eRlanD andrea.ba­[email protected]­nans­avi­sen.no

TJE­NES­TER: På kort tid har både kon­sern­sjef og fi­nans­di­rek­tør for­latt det syn­ken­de ski­pet Mul­ti­con­sult. – Ti­den var mo­den for å gjø­re et skif­te, sier styre­le­der.

– Det er for­ståe­lig at sty­ret, og Chris­ti­an Nør­gaard Mad­sen selv ten­ker at det er på tide å slip­pe noen and­re til, sier por­te­følje­for­val­ter i Hol­berg Fon­de­ne, Ro­bert Lie Ol­sen til Fi­nans­avi­sen.

Han leg­ger til at han har til­lit til at sty­ret fin­ner ret­te per­son til å få sku­ta på rett kjøl igjen.

– Det er en sam­let vur­de­ring. Mad­sen har le­det sel­ska­pet inn i en litt ny fase, inn på Oslo Børs. Det har va­ert litt set-backs og pro­fit war­nings, så det har mod­net med ti­den, både for sty­ret og Mad­sen, at ti­den er in­ne for å gjø­re et skif­te, sier styre­le­der Bård Mik­kel­sen.

Re­sul­tat­var­sel i no­vem­ber

Fi­nans­di­rek­tør An­ne Har­ris meld­te sin av­gang 7. de­sem­ber. Et­ter endt opp­si­gel­ses­tid går Har­ris til Stat­kraft.

I for­kant av tredje­kvar­tals rap­por­tens om ble frem­lagt i no­vem- ber, send­te sel­skap e tu­tet re­sul­tat­var­sel o mat drifts­mar­gi­nen var ven­tet å ende på litt un­der fire pro­sent, lønn­som­he­ten for hele 2018 er for­ven­tet å va­ere på sam­me nivå som i 2017.

For tred­je kvar­tal ble drifts­re­sul­ta­tet mer enn hal­vert fra sam­me pe­rio­de i 2017, fra 10,5 til 4,5 mil­lio­ner kro­ner. Pr. tred­je kvar­tal lå drifts­re­sul­ta­tet for 2018 på 89,5 mil­lio­ner kro­ner mot 120,7 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de 2017, en ned­gang på 25,8 pro­sent.

Drifts­mar­gi­nen for 2018 lå i tred­je kvar­tal 2018 på 3,7 pro­sent.

– Dra­ma­tisk for­skjell

Da de skuf­fen­de re­sul­ta­te­ne ble lagt frem i no­vem­ber ble også sel­ska­pets hå­re­te mål, førs­te gang frem­satt un­der ka­pi­tal­mar­keds­da­gen 12. ok­to­ber 2016 skro­tet. I ste­det for å sik­te mot en re­sul­tat­mar­gin på 10 pro­sent er må­let

nå å all­tid lig­ge over snit­tet for alle nor­dis­ke, børs­no­ter­te råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør­sel­ska­per­me d en om­set­ning på over 1 mil­li­ard.

– Hvis man ser på ut­vik­lin­gen er det en dra­ma­tisk for­skjell på re­sul­ta­te­ne og mar­gi­ne­ne Mul­ti­con­sult har le­vert de se­ne­re åre­ne, sam­men­lig­net med kon­kur­ren­te­ne og som før de gikk på børs, sier Ol­sen.

I 2015, sam­me år som Mul­ti­con­sult gikk på børs, end­te drifts­mar­gi­nen på 10 pro­sent, si­den har den falt til 7 pro­sent i regn­skaps­året 2016, og 4 pro­sent i 2017.

Da sel­ska­pet gikk på børs i mai 2015, var IPO-kur­sen 78 kro­ner. Si­den den gan­gen nåd­de ak­sjen en fore­lø­pig all-ti­me high på 111 kro­ner høs­ten 2016. Ved børs­slutt fre­dag lå kur­sen på 61,60 kro­ner.

– In­gen god in­ves­te­ring

Si­den børs­no­te­rin­gen har det un­der­lig­gen­de drifts­re­sul­ta­tet stupt fra 225,8 mil­lio­ner kro­ner i regn­skaps­året 2015 til 118 mil­lio­ner i 2017.

– Der­som en ser på mar­gi­ne­ne Mul­ti­con­sult har hatt tid­li­ge­re er det ikke vans­ke­lig å reg­ne på at ver­di­en skul­le va­ert høy­ere. Sånn er det ikke blitt. Hol­berg­fon­de­ne har ikke va­ert med fra start, men had­de for­ven­tin­ger om at det skul­le ha snudd. Så langt har ikke det­te va­ert noen god in­ves­te­ring for Hol­berg­fon­de­ne.

Mad­sen skal et­ter pla­nen job­be ut opp­si­gel­ses­ti­den sin.

Hva han skal gjø­re er ikke helt av­klart ennå.

– Jeg skal nok støt­te den kon­sti­tu­er­te kon­sern­sje­fen. Men det er jo også en del ting jeg ikke skal gjø­re len­ger. Jeg får mer tid til både å stå og gå på ski, er det ikke det man sier når man får mer fritid, spør Mad­sen, som var på kon­to­ret på Skøy­en fre­dag mor­gen.

Styre­le­der Mik­kel­sen og den kon­sti­tu­er­te kon­sern­sje­fen, Lars Opsahl, had­de da tatt tu­ren til Trond­heim og sam­ling for Mul­ti­con­sult-an­sat­te i Midt­Nor­ge.

Foto: EiviNd YggE­sEtH

PÅ VeI ut: Adm. di­rek­tør Chris­ti­an Nør­gaard Mad­sen og fi­nans­di­rek­tør An­ne Har­ris da de ring­te i børs­bjel­len og no­ter­te Mul­ti­con­sult på børs i mai 2015. Nå er beg­ge to ute av sel­ska­pet.

Foto: HoL­bERg FoN­dE­NE

– In­gen goD In­Ves­te­RIng: Por­te­følje­for­val­ter Ro­bert Lie ol­sen i Hol­berg Fon­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.