Gir Euro­next bly­tung­vei

43,43 pro­sent sit­ter på gjer­det

Finansavisen - - OSLO BØRS VPS I SPILL - „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no „„OLAV GRAM DEGNES [email protected]­nans­avi­sen.no

FI­NANS: Sty­ret i Oslo Børs «an­be­fa­ler sterkt at ak­sjo­na­ere­ne av­ven­ter sty­rets en­de­li­ge an­be­fa­ling før de tar stil­ling til noe bud».

Om noen da­ger fore­lig­ger tro­lig til­buds­do­ku­men­tet fra Euro­next til de 49,4 pro­sent av ak­sjo­na­ere­ne i Oslo Børs VPS som fore­lø­pig ikke har tak­ket ja til til­bu­det fra den sen­tral­euro­pe­is­ke børs­gi­gan­ten.

Mye ty­der nå på at Euro­next får det knall­tøft med å kom­me i mål med nok ak­sep­ter til å kun­ne set­te «Euro­next» på den le­gen­da­ris­ke byg­nin­gen i Toll­bu­gata 2 i Oslo.

Jule­af­ten send­te Oslo Børs VPS ut en mel­ding om at Euro­next vil­le by på hele sel­ska­pet. I de fore­gå­en­de uke­ne had­de meg­ler­korp­set i Carne­gie ringt rundt til ak­sjo­na­ere­ne på opp­drag fra in­ves­te­rings­sel­ska­pet In­cen­tiv e, som tid­li­ge­re har opp­gitt å ha 6,51 pro­sent av ak­sje­ne i Oslo Børs VPS.

Carne­gie lyk­kes å hen­te inn for­hånds­ak­sep­ter til­sva­ren­de 45,5 pro­sent av ak­sje­ne i hol­ding­sel­ska­pet. Kur­sen på 145 kro­ner pri­ser Oslo Børs VPS til 6,24 mil­li­ar­der kro­ner.

Hin­ter om Euro­next-bud

Men sty­ret i Oslo Børs var ikke im­po­nert, og i rom­ju­len send­te sty­ret ut en mel­ding om at det var klar over at noen ak­tø­rer opp­lev­de å ha blitt forbi­gått i den C ar­ne gi e re­gis­ser­te auk­sjo­nen. For­ri­ge fre- dag kom mel­din­gen o mat sty­ret in­vi­ter­te til en ny bud­pro­sess.

– Bak­grun­nen for det­te var kjenn­skap til at det også fan­tes and­re re­le­van­te ak­tø­rer enn Euro­next som var in­ter­es­ser­te, men som ikke del­tok i den om­tal­te auk­sjo­nen som var ini­tiert av noen ak­sjo­na­erer i de­sem­ber, skri­ver sty­ret i Oslo Børs VPS i en enda en opp­da­te­ring, den­ne fra i går etter­mid­dag.

Her skri­ver børs­sty­ret at det vil hol­de sin pro­sess gå­en­de til slut­ten av fe­bru­ar, og skri­ver:

– Et­ter in­vi­ta­sjo­nen har fle­re in­ter­es­sen­ter meldt sin in­ter­es­se. Det er av­holdt mø­ter med en­kel­te av dis­se og det er av­talt nye mø­ter hvor in­ter­es­sen­ter mø­ter ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Oslo Børs VPS.

Av­slut­nings­vis står det ne­derst i den se­nes­te mel­din­gen fra Oslo Børs:

– Sty­ret an­be­fa­ler sterkt at ak­sjo­na­ere­ne av­ven­ter sty­rets en­de­li­ge an­be­fa­ling før de tar stil­ling til noe bud.

Og børs­sty­ret hin­ter der­med åpen­bart til Euro­nex­ts åpne til­bud, som er ven­tet over hel­gen.

Høy kjøps­in­ter­es­se

Iføl­ge en ak­sjon a er over­sikt fra Oslo Børs VPS da­tert 7. ja­nu­ar, står Euro­next opp­ført med 5,1 pro­sent av ak­sje­ne. Ut­skrif­ter NOTC, som vi­ser inn­rap­por­tert om­set­ning i ak­sjen vi­ser at det nå er høy kjøps­in­ter­es­se på kurs 145 kro­ner.

Over­sik­ten vi­ser også at Euro­next fikk over­ført sine ak­sjer så sent som 27. de­sem­ber.

Euro­next sit­ter p åna er 2,2 mil­lio­ner ak­sjer. Og ba­sert på ak­sjon a er over­sikt en­som fulg­te med Oslo Børs VPS’ rap­port for tred­je kvar­tal, ser det ut til at den­ne pos­ten er sam­let opp med bi­drag fra fire and­re ak­tø­rer på topp 20-listen.

Tre av dis­se kan va­ere til­by­de­re av no­mine­ekon­ti, men 911.000 ak­sjer stam­mer fra et fond for­val­tet av Frank­lin Temp­le­ton.

Det er tro­lig in­gen stør­re nors­ke in­ves­to­rer som har solgt ak­sjer til Euro­next. Fra før er det kjent at Pa­re­to In­vest har gitt sin for­hånds­god­kjen­nel­se til Euro­next på« vis­se be­tin­gel­ser ».

Sig­na­le­ne fra DNB Liv og KLP er at de­res ak­sje­pos­ter fore­lø­pig ikke er til salgs. DNB Liv og KLP har til sam­men 29,82 pro­sent av ak­sje­ne og stem­me­ne i sel­ska­pet.

Men det er tro­lig fle­re Euro­next skal få bry­ne seg på:

– På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at vi all­tid vil se om det er and­re som kan ha stør­re be­ta­lings­vil­lig­het før vi ak­sep­te­rer det førs­te til­bu­det, sier for­val­ter Ole Dahl i ak­sje­fon­det Arc­tic Nor­dic Value Crea­tion på spørs­mål om han har sig­nert en av­ta­le med Euro­next.

Arc­tic-fon­det er det størs­te åpne ak­sje­fon­det på ak­sjo­na­er­lis­ten i Oslo Børs VPS. Gjen­nom fjer­de kvar­tal økte fon­det sin eks­po­ne­ring i sel­ska­pet med 17 pro­sent for om­kring 13 mil­lio­ner kro­ner.

På kurs 145 kro­ne rer Ar c ti c for­val­ter­nes av­kast­ning al­le­re­de 32 pro­sent, og to­talt har fon­det ak­sjer for 120 mil­lio­ner kro­ner.

–Ak­sjen har ut­vik­let seg vel­dig bra ivår in­ves­te­rings pe­rio­de med høye ut­byt­ter. Vi har dess­uten an­sett at det har va­ert en mu­lig­het for struk­tu­rel­le end­rin­ger i sel­ska­per, sier Dahl.

In­ves­tor Erik Must er en an­nen sen­tral ak­tør på ak­sjo­na­er­lis­ten, og gjen­nom Aren­dals Fosse­kom­pa­ni og Must In­vest, på­vir­ker han 10,8 pro­sent av stem­me­ne i sel­ska­pet. Dess­uten, han er en fast til­hø­rer på Spare­ban­ken Vests kvar­tals pre­sen­ta­sjo­ner, hvor Must in­di­rek­te har 1 pro­sent av egen­ka­pi­tal­be­vi­se­ne.

– Vi kom­men­te­rer ald­ri en­kelt­po­si­sjo­ner, sier Must til Fi­nans­avi­sen.

Spare­ban­ken Vest, med 1,63 pro­sent av ak­sje­ne i Oslo Børs VPS, er noe mer åpne om sin in­ves­te­ring:

– Vi sit­ter i ro inn­til vi­de­re, og av­ven­ter an­be­fa­lin­gen fra sty­ret i Bør­sen, sier fi­nans­di­rek­tør Frank Jo­hann­es­sen.

Han be­kref­ter at ban­ken ikke har gitt sin for­hånds­ak­sept til Euro­next.

DNB, KLP, Must, Spare­ban­ken Vest og Arc­tic har sam­let 43,43 pro­sent av ak­sje­ne i Oslo Børs VPS.

Børs­di­rek­tør Ben­te A. Lands­nes svar­te ikke på Fi­nans­avi­sens hen­ven­del­se i går. Det gjor­de hel­ler ikke styre­le­der Cat­ha­ri­na Hel­le­rud.

FOTO: EIVInd YggE­SETh

PÅ GJER­DET: In­ves­tor Erik Must og bank­sjef Jan Erik Kjerpe­seth i Spare­ban­ken Vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.