Må opp til vur­de­ring

Finansavisen - - OSLO BØRS VPS I SPILL -

Euro­next må også over­tale myn­dig­he­te­ne for å få kjø­pe Oslo Børs VPS.

– Ved et even­tu­elt er­verv av ak­sjer i Oslo Børs VPS Hol­ding blir er­ver­ve­ren in­di­rek­te ei­er i de tre sel­ska­pe­ne i kon­ser­net som dri­ver kon­se­sjons­plik­tig virk­som­het. Det­te er bør­sen Oslo Børs, det re­gu­ler­te mar­ke­det Fish Pool og verdi­pa­pir­re­gis­te­ret Verdi­pa­pir­sen­tra­len, sier sek­sjons­sjef Mar­te Voie Oplands i Fi­nanstil­sy­net.

De kon­se­sjons­be­lag­te virk­som­he­te­ne fø­rer til at re­gel­ver­ket stram­mer seg til:

– Er­verv av en be­ty­de­lig ei­er­an­del i dis­se tre sel­ska­pe­ne, det vil si av en di­rek­te el­ler in­di­rek­te ei­er­an­del som re­pre­sen­te­rer minst 10 pro­sent av ak­sje­ka­pi­ta­len el­ler stem­me­ne el­ler som på an­nen måte gjør det mu­lig å ut­øve be­ty­de­lig inn­fly­tel­se over for­valt­nin­gen av sel­ska­pet, skal fore­leg­ges myn­dig­he­te­ne, sier Voie Opland, og fort­set­ter:

– Reglene om ei­er­kon­troll er litt uli­ke for hen­holds­vis bør­ser, re­gu­ler­te mar­ke­der og verdi­pa­pir­re­gist­re. I prak­sis vil imid­ler­tid en er­ver­ver av en be­ty­de­lig ei­er­an­del i Oslo Børs VPS Hol­ding tren­ge til­la­tel­se til er­ver­vet fra Fi­nans­de­par­te­men­tet.

Voie Opland leg­ger til at det er de nor­ma­le reglene som også vil gjel­de i den­ne bud­kam­pen:

– Fi­nanstil­sy­net for­hol­der seg til de ters­kel­ver­di­er som føl­ger av verdi­pa­pir­han­de­l­lo­ven og verdi­pa­pir­re­gis­ter­lo­ven. Ut­over det­te har vi in­gen kom­men­ta­rer, sier Voie Opland, leg­ger til at Fi­nanstil­sy­net vil av­ven­te at sa­ken kom­mer opp til be­hand­ling hos Til­sy­net.

FOTO: EiVind YGGE­SETH

STAR­TER NY BUD­PRO­SESS: Kon­sern­di­rek­tør Cat­ha­ri­na Hel­le­rud i Gjen­si­di­ge er styre­le­der i Oslo Børs VPS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.