Po­len ar­res­te­rer Hua­wei-an­satt

Spio­na­sjen ikke di­rek­te knyt­tet til Hua­wei

Finansavisen - - HUAWEI I SØKELYSET - „„Thomas hil­mer­sen thomas.hil­mer­[email protected]­nans­avi­sen.no

IT: Det pols­ke po­li­ti­et hev­der at en med­ar­bei­der i den ki­ne­sis­ke telekom­gi­gan­ten har «dre­vet med spio­na­sje på høyt nivå».

To per­soner, en ki­ne­sisk og en polsk, ble i går fengs­let i Po­len og an­kla­get for å «dri­ve med spio­na­sje på høyt nivå». Først­nevn­te job­ber for Hua­weis virk­som­het i lan­det, mens den and­re har en ITstil­ling i Oran­ge Pols­ka.

Gjen­nom­før­te raz­zia­er

Den pols­ke sik­ker­hets­tje­nes­ten på­pek­te i en se­pa­rat mel­ding at ulov­lig­he­te­ne ikke er di­rek­te knyt­tet til den ki­ne­sis­ke telekom­gi­gan­ten.

Både Hua­wei og Oran­ge Pols­kas lo­ka­le kon­to­rer ble li­ke­vel ran­sa­ket, iføl­ge TV­stat­s­jo­nen TVP.

Ki­nas uten­riks­de­par­te­ment ut­tryk­te be­kym­ring over ar­res­te­ne og an­mo­det Po­len om å hånd­te­re sa­ken på en rett­fer­dig måte. Hua­wei hev­det på sin side at le­del­sen er klar over for­hol­det, at sel­ska­pet over­hol­der alle lo­ver i lan­de­ne hvor det er ak­tivt, og at alle med­ar­bei­der­ne skal gjø­re det sam­me.

Fi­nans­di­rek­tør an­kla­ges

Det er ba­re seks uker si­den de ka­na­dis­ke myn­dig­he­te­ne ar­res­ter­te Hua­weis fi­nans­di­rek­tør, Meng Whan­zou. Gre­pet ble tatt på veg­ne av USA, som hev­der at telekom­top­pen ak­tivt be­nyt­ter dat­ter­sel­ska­per for å om­gå USAs Iran-sank­sjo­ner. Meng, som også er Hua­wei­grün­de­rens dat­ter, ble ti da­ger

se­ne­re løs­latt mot kau­sjon til­sva­ren­de 64 mil­lio­ner kro­ner.

Hun er­k­la­erer selv uskyld og kjem­per inn­bitt mot ut­le­ve­ring til USA. I ver­ste fall ri­si­ke­rer hun en feng­sels­straff på 30 år.

Ki­na har ar­res­tert 13

De ki­ne­sis­ke myn­dig­he­te­ne har ikke ba­re sendt ut presse­mel­din­ger, i kjøl­van­net av Mengs ar­rest. Iføl­ge Ca­na­da er 13 av lan­dets stats­bor­ge­re blitt fengs­let i Ki­na, si­den be­gyn­nel­sen av de­sem­ber.

Minst åtte av dis­se er imid­ler­tid slup­pet fri. En tid­li­ge­re ca­na­disk di­plo­mat, Michael Kovrig, sit­ter fort­satt i feng­sel og er

sik­tet for å true Ki­nas na­sjo­na­le sik­ker­het. Iføl­ge CNBC for­hø­res han dag­lig og har ikke til­gang til egen ad­vo­kat.

Ny­hets­by­rå­ets kil­der hev­der dess­uten at Kovrig ikke har lov til å slå av ly­set i sin cel­le om nat­ten.

For øv­rig ble Hua­weis dat­ter­sel­skap i Ca­li­for­nia, Fu­tu­rewei, på tors­dag gitt for­bud mot å eks­por­te­re en­kel­te pro­duk­ter ut­vik­let der. Pre­si­dent Do­nald Trump har også ad­vart USAs al­li­er­te mot å be­nyt­te kon­ser­nets telekom­ut­styr, som han hev­der de ki­ne­sis­ke myn­dig­he­te­ne kan in­fil­tre­re og over­våke.

Foto: NtB SCAN­PIX

Ble ran­sa­KeT: Fra Hua­weis War­sza­wa­kon­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.