De­al i boks på bri­tisk sok­kel

Finansavisen - - AMERIKANSK INFLASJON - Fa

Equi­nor har slutt­ført kjø­pet av Chev­rons ope­ra­tø­r­an­del på 40 pro­sent i Rose­bank-pro­sjek­tet vest for Shet­land, opp­ly­ser sel­ska­pet.

Trans­ak­sjo­nen ble kunn­gjort i ok­to­ber i fjor. Da ble Rose­bank-pro­sjek­tet om­talt som et av de størs­te uut­vik­le­de fel­te­ne på bri­tisk sok­kel.

Iføl­ge Equi­nor styr­ker Rose­bank sel­ska­pets bri­tis­ke opp­strøm­spor­te­føl­je, som om­fat­ter Ma­ri­ner-ut­byg­gin­gen, som har for­ven­tet pro­duk­sjons­start i førs­te halv­år i år, samt at­trak­ti­ve lete­mu­lig­he­ter og tre pro­du­se­ren­de hav­vind­par­ker.

Sel­ska­pet er også den størs­te le­ve­ran­dø­ren av rå­olje og gass til Stor­bri­tan­nia.

Foto: iváN KvEr­mE

40 pRO­sEnT I ROsE­BAnK: Equi­nor og kon­sern­sjef El­dar Saet­re har full­ført kjø­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.