Vil vokse inn i 20-30 byer

Ser stor etter­spør­sel et­ter full-service-kon­to­rer EIEN­DOM: – Eien­doms­bran­sjen har gjort seg en bjørne­tje­nes­te ved å ikke til­pas­se seg leie­ta­ger­nes be­hov, me­ner Thomas We­eden i IWG.

Finansavisen - - FREMTIDENS KONTORER - „„KRIS­TIN VIDHAMMER kris­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Vi vil un­der IWG-pa­ra­ply­en gå inn i 20–30 nors­ke byer de nes­te to åre­ne, en­ten un­der Re­gus, Spaces el­ler et an­net brand. Det er stra­te­gisk vik­tig for oss å kun­ne til­by et na­sjo­nalt kon­tor­nett­verk til sel­ska­per som har virk­som­het i man­ge nors­ke byer, sier Thomas We­eden, le­der for In­ter­na­tio­nal Work­place Group i Nor­ge.

I førs­te om­gang hand­ler det om å etab­le­re fle­re Re­gus-fran­chise­av­ta­ler. Re­gus er en stor kon­tor­nett­verks­platt­form som har alle funk­sjo­ner du tren­ger for å job­be, le­vert som en tje­nes­te.

– Jeg tror at vi kom­mer til å vokse eks­tremt frem­over og der veks­ten vil se ut som en hockey

stick. Det er både øko­no­misk og ad­mi­ni­stra­tivt ra­sjo­nelt for en stor be­drift å ba­re kun­ne gå inn på en app og be­stil­le kon­to­rer til ti per­soner i 20 byer ek­sem­pel­vis, for så å få alt på en reg­ning, sier We­eden.

– Jeg tror også at det ikke er len­ge til at vi kom­mer dit at man ba­re får ut­le­vert én nøk­kel til et nett­verk av kon­to­rer, leg­ger han til.

Outsourcing av kon­tor

We­eden tror på stor vekst i kon­tor­som-service-mar­ke­det, som både in­ne­ba­erer flek­si­bi­li­tet og full-service-kon­to­rer.

– Jeg tror også at det kom­mer en dag da be­drif­ter sier at de vil outsource hele kon­tor­bi­t­en og der de spør «Kan dere fin­ne kon­to­rer, set­te de opp og drif­te de for oss?». – Da er det vi som blir mot­par­ten til gård­ei­ere og der be­drif­te­ne

kjø­per alle tje­nes­te­ne fra oss, for­kla­rer han.

We­eden me­ner at eien­doms­bran­sjen – med sine tra­di­sjo­nel­le ti­års lei­e­av­ta­ler - har gjort seg en bjørne­tje­nes­te ved å ikke til­pas­se seg leie­ta­ger­nes be­hov.

– Nor­ge be­står også av man­ge SMB-be­drif­ter og der tra­di­sjo­nel­le lei­e­pro­duk­ter ikke er så godt til­pas­set til det­te seg­men­tet, sier han.

Han me­ner også at leie­ta­ger­ne

FOTO: JulIe lau­RIT­zeN

vokser: IWG vil eks­pan­de­re med både Re­gus og Spaces i Nor­ge, her fra Spaces i Toll­bu­gata i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.