Sel­ger fle­re av SinOcea­nics con­tai­ner­skip

SHIPPING: Ki­ne­sis­ke HNA tren­ger pen­ger og sel­ger unna skip i Oslo­re­de­ri­et SinOcea­nic Shipping. Be­tyr re­du­sert flå­te for ki­ne­sisk-eid Oslo-re­de­ri

Finansavisen - - HNA GROUP TRENGER PENGER - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no

Det ki­ne­sis­ke kon­glo­me­ra­tet HNA Group kon­trol­le­rer en be­ty­de­lig ship­ping­virk­som­het i Nor­ge. Men nå sel­ger SinOcea­nic Shipping unna fle­re av sine sto­re con­tai­ner­skip, an­gi­ve­lig for­di HNA må re­du­se­re gjel­den et­ter en rek­ke låne­fi­nan­sier­te opp­kjøp.

Iføl­ge SinOcea­nics hjemme­side tel­ler flå­ten 15 sei­len­de skip og ni ny­bygg. Den nett­ba­ser­te verdi­vur­de­rings­tje­nes­ten Ves­sel­sValue ope­re­rer med 17 skip som er i drift og syv gjen­va­eren­de ny­bygg, alle for le­ve­ring i år og 2020. Ny­byg­ge­ne har plass til 11.600 stan­dard 20 fots con­tai­ne­re hver.

Sel­ger na­er halv­par­ten?

Fre­dag skrev Tra­deWinds at SinOcea­nic Shipping plan­leg­ger å sel­ge de­ler av flå­ten for å fri­gjø­re mid­ler for HNA Group, som er stor­ei­er i de skips­ei­en­de sel­ska­pe­ne.

Iføl­ge ship­ping­avi­sen skal tre skip med en kaste­ka­pa­si­tet på mel­lom 9.400 og 13.100 con­tai­ne­re som alle er ut­leid til con­tai­ner­linje­ope­ra­tø­ren Me­di­ter­ranean Ship- ping Com­pany (MSC) al­le­re­de va­ere solgt. – Vi re­du­se­rer f lå­ten og er igang med å sel­ge skip for for å re­tur­ne­re egen­ka­pi­tal til vår størs­te ei­er, sier SinOcea­nic Ship­pings adm. di­rek­tør Jan Hå­kon Pet­ter­sen til Tra­deWinds. Han an­slår at man vi sel­ge åtte–ti skip og den til­hø­ren­de kon­tant­strøm­men som er sik­ret gjen­nom de lan­ge frakt­kon­trak­te­ne ski­pe­ne be­tje­ner. Ki­ne­sis­ke leas­ing­sel­ska­per og vest­li­ge re­de­ri­er nev­nes som po­ten­si­el­le kjø­pe­re.

Ves­sel­sValue ope­re­rer med at flå­ten in­klu­si­ve ny­byg­ge­ne er verdt 1.345 mil­lio­ner dol­lar, drøye 11,4 mil­li­ar­der kro­ner ba­sert på veks­lings­kur­sen fre­dag.

Oslo-re­de­ri­et ble hardt ram­met da ak­sje­mar­ke­det falt kraf­tig høs­ten 2011. Sel­ska­per i HNA-grup­pen lån­te pen­ger til SinOcea­nic da det ikke lyk­tes å rei­se egen­ka­pi­tal til et av­talt kjøp av tre sto­re con­tai­ner­skip. I 2013 ble det tatt av børs.

Byg­ger på eget verft

I 2013 inn­gikk SinOcea­nic på veg- ne av uten­lands­ke in­ter­es­sen­ter en av­ta­le med det ki­ne­sis­ke verf­tet Jin­hai - også det en del av HNA Group - om byg­ging ti sto­re, driv­stoff­gjer­ri­ge con­tai­ner­skip. De had­de plass til 8.800 con­tai­ne­re. Chi­na Exim Bank skal ha sør­get for låne­fi­nan­sie­rin­gen av dis­se ski­pe­ne. Egen­ka­pi­ta­len ble iføl­ge re­de­ri­et skaf­fet til veie fra eks­ter­ne in­ves­to­rer. Det er tid­li­ge­re opp­lyst at be­skjef­ti­gel­sen var sik­ret i form av lang­sik­ti­ge frakt­kon­trak­ter med en el­ler fle­re sto­re con­tai­ner­skips­ope­ra­tø­rer. Dis­se av­ta­le­ne, med en va­rig­het på mi­ni­mum 12 år, skul­le gi frakt­inn­tek­ter over 1,5 mil­li­ar­der dol­lar. Flåte­lis­ten vi­ser at MSC er den størs­te leie­ta­ge­ren, mens fire feeder-skip med plass til 2.500 con­tai­ne­re er ut­leid til Ma­ersk Li­ne. I dag er SinOcea­nic Shipping et rent ma­na­ge­ment­sel­skap som fore­står drif­ten av con­tai­ner­ski­pe­ne som ei­es av SinOcea­nic Shipping Hol­dings.

«Vi har an­sva­ret for drif­ten av flå­ten samt opp­føl­ging av ny­byg­gings­pro­gram­met, mens ei­er­ska­pet til ski­pe­ne lig­ger i uten­lands­ke sel­ska­per un­der SinOcea­nic Shipping Hol­ding», sa vise­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Garup Mei­dell til Fi­nans­avi­sen i mai 2017.

HNA Group ei­er iføl­ge Pet­ter­sen un­der halv­par­ten av egen­ka­pi­ta­len i de skips­ei­en­de sel­ska­pe­ne, men er SinOcea­nics størs­te ak­sjo­na­er.

Det lyk­tes ikke Fi­nans­avi­sen å kom­me i kon­takt med Jan Hå­kon Pet­ter­sen fre­dag. Garup Mei­dell had­de in­gen kom­men­ta­rer.

Skyl­der pen­ger til Spar

Blant dem som ven­ter på opp­gjør fra sel­ska­per i HNA-sfa­eren er Eide Knud­sen-fa­mi­li­ens tørrlastre­de­ri Spar Shipping i Ber­gen.

Trass i fle­re retts­kraf­ti­ge dom­mer har Spar ennå ikke fått opp­gjø­ret på rundt 200 mil­lio­ner kro­ner som HNA-sel­ska­pet Grand Chi­na Lo­gi­s­tics er dømt til å be­ta­le. Me­d­reg­net på­løp­te ren­ter er kra­vet, som stam­mer fra en mis­lig­holdt lei­e­av­ta­le for fle­re Spar-skip, kom­met opp i over­kant av 30 mil­lio­ner dol­lar. Et­ter anke­pro­ses­ser fore­lå den en­de­li­ge, retts­kraf­ti­ge dom­men høs­ten 2016. Men det ki­ne­sis­ke sel­ska­pet har unn­latt å gjø­re opp for seg, selv om det over­for ret­ten for­sik­ret at pen­ge­ne vil­le bli be­talt og sel­ska­pet hev­det det var søke­godt da Spar ba om sik­ker­hets­stil­lel­se i for­bin­del­se med anke­pro­ses­sen

«Det er uak­sep­ta­belt for Spar Shipping at en del av et For­tu­ne 100-sel­skap be­visst og på sys­te­ma­tisk vis unn­drar seg sine kre­di­tor­for­plik­tel­ser». Det skrev sty­ret i Ber­gen-re­de­ri­et i års­be­ret­nin­gen for 2017, med hen­vis­ning til ran­ge­rin­gen av Grand Chi­na Lo­gi­s­tics’ kon­sern­spiss HNA Group.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.