Får tre nye sto­re vei­pro­sjek­ter

SAMFERDSEL: Det stat­li­ge vei­byg­gings­sel­ska­pet Nye Vei­er får tro­lig opp­dra­get med å byg­ge ut tre nye strek­nin­ger på E6 og E16 i Opp­land, Akers­hus, Hed­mark og Troms.

Finansavisen - - HNA GROUP TRENGER PENGER - NTB

Strek­nin­ge­ne re­gje­rin­gen øns­ker å gi sel­ska­pet an­sva­ret for, er E6 Øy­er-Ot­ta i Opp­land, E6 Kvaen­angs­fjel­let i Troms og E16 Kløf­ta-Kongs­vin­ger i Akers­hus og Hed­mark.

– Nye Vei­er ble etab­lert for å byg­ge vei­er i Nor­ge på en bed­re og mer ef­fek­tiv måte slik at vi får mer vei for pen­ge­ne, sier sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp). – Jeg har stor tro på at Nye Vei­er vil byg­ge ut dis­se strek­nin­ge­ne på en rask og kost­nads­ef­fek­tiv måte, leg­ger stats­rå­den til.

Ulik opp­start

Nye Vei­er ble opp­ret­tet som et stats­eid ak­sje­sel­skap i 2015 og over­tok an­sva­ret for ut­byg­ging og drift av vis­se mo­tor­vei­er fra Sta­tens veg­ve­sen. Sel­ska­pet har ikke mer enn 150 an­sat­te, men har li­ke­vel et stort an­svar for vei­pro­sjek­ter til nes­ten 150 mil­li­ar­der kro­ner de nes­te 20 åre­ne.

De tre strek­nin­ge­ne sel­ska­pet nå ser ut til å få an­sva­ret for, inne­hol­der fle­re pro­sjek­ter som lig­ger in­ne i Na­sjo­nal Trans­port­plan 2018–2029. Sta­tus for pro­sjek­te­ne er uli­ke, og det er plan­lagt gjen­nom­fø­ring på uli­ke tids­punk­ter. Mens E6 Sjoa-Ot­ta skal star­tes opp in­nen 2023, har E6 Ringe­bu-Frya opp­start i pe­rio­den 2024–2029. E6 Kvaen­angs­fjel­let har opp­start i in­ne­va­eren­de fem­års­pe­rio­de, mens byg­ging av E6 Kvaen­angs­fjel­let sør star­tes opp i den sis­te pe­rio­den. På strek­nin­gen E16 Kløf­ta-Kongs­vin­ger lig­ger pro­sjek­tet E16 Ny­bakkHer­berg­åsen-Slo­mar­ka in­ne med opp­start i pe­rio­den 2024–2029.

5 mil­li­ar­der år­lig

For å få ned kost­na­de­ne på vei­byg­gin­gen valg­te re­gje­rin­gen å gi Nye Vei­er sto­re, sam­men­hen­gen­de strek­nin­ger, en fast sum på 5 mil­li­ar­der kro­ner hvert år, samt mu­lig­het for selv å be­stem­me rekke­føl­gen for ut­byg­gin­gen av pro­sjek­te­ne. Sum­men for­blir den sam­me også et­ter til­de­lin­gen av de nye pro­sjek­te­ne.

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets vil leg­ge fram for­sla­get om over­fø­ring av pro­sjek­te­ne til Nye Vei­er i Stor­tin­get. Sam­ti­dig vur­de­rer re­gje­rin­gen å over­fø­re enda fle­re vik­ti­ge vei­strek­nin­ger til sel­ska­pet i ny trans­port­plan som leg­ges fram i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.