Helt Es­sen­si­elt

På Grü­ner­løk­ka i Oslo har den traus­te gam­le lomme­bo­ken, nøk­kel­rin­gen og ves­ken fått en re­al make­over.

Finansavisen - - LØRDAG - NICOLAI GIIL [email protected]­nans­avi­sen.no

Går du ned­over Mar­k­vei­en på Grü­ner­løk­ka en tors­dags for­mid­dag kan det hen­de du pas­se­rer en li­ten bu­tikk blant de gam­le by­går­de­ne. Tit­ter du inn i vin­du­et vil du sann­syn­lig­vis se en stor hvit hund i frem­re del av et lo­ka­le fylt med laer­pro­duk­ter. Litt len­ger inn sit­ter en mann for­over­lent over et verk­sted­bord.

– Når folk går for­bi bu­tik­ken ten­ker de kan­skje at det­te er en laer­ar­beids- el­ler skinn­bu­tikk. Men jeg ser på meg selv som en pro­dukt­ut­vik­ler, ikke en hånd­ver­ker, sier Vuong Tran (39).

For 15 år si­den ble han kas­tet ut av mote­sko­len ESMOD og måt­te fin­ne på noe an­net å gjø­re. Han tok seg et fri­år og opp­da­get en ny in­ter­es­se. Det kul­mi­ner­te se­ne­re i mer­ket Es­sen­ti­al Ar­tic­les in the Ma­king, hvor han gir nytt liv til hver­dags­ob­jek­te­ne vi har tenden­ser til å over­se.

re­sul­ta­tet er en kol­lek­sjon som skal en­ga­sje­re bru­ke­ren. I no­vem­ber 2017 tok han ste­get vi­de­re og åp­net egen bu­tikk. Her har Tran alt fra lomme­bø­ker og reise­plan­leg­ge­re til ves­ker og ka­me­rarei­mer – alt la­get i la­er og hånd­sydd. Det kom­men­de året hå­per han å in­tro­du­se­re tre-fire nye pro­duk­ter.

– EAM hand­ler ikke nød­ven­dig­vis om re­vo­lu­sjo­ne­ren­de ny­tenk­ning, men hel­ler det å pre­sen­te­re pro­duk­te­ne slik jeg me­ner de best fyl­ler sin funk­sjon, sier Tran. En lomme­bok er en lomme­bok – det er ek­sem­pel­vis fø­lel­sen av å åpne den og hånd­te­re den som skil­ler dem fra hver­and­re, fort­set­ter Tran, sam­ti­dig som han om­hyg­ge­lig vi­ser frem en av sine reise­plan­leg­ge­re og dens man­ge prak­ti­ka­li­te­ter. – For­ri­ge lomme­bok tes­tet og ut­vik­let jeg i åtte må­ne­der før jeg lan­ser­te den.

Funk­sjo­nen er ikke ba­re det fy­sis­ke, ar­gu­men­te­rer han. Det hand­ler også om hva pro­duk­tet får deg til å føle. – Jeg teg­ner ikke idé­ene mine, men job­ber i ste­det med dem di­rek­te på la­e­ret. Teg­ner man ting kun ned på pa­pir har det en tendens til å bli likt mye an­net.

selv tar tran in­spi­ra­sjon fra kun­de­nes bruks­mønst­re.

– Jeg sam­men­lig­ner ikke meg selv med de sto­re pro­du­sen­te­ne. Jeg blir ikke in­spi­rert av det jeg ser på in­ter­nett, men av folk.

For den lil­le be­drif­ten kan det va­ere ut­ford­ren­de å fin­ne sine kun­der. So­sia­le medi­er er både en ut­ford­ring og en vel­sig­nel­se.

– På grunn av SoMe er det vans­ke­lig å va­ere krea­tiv i fy­sisk bu­tikk for­di folk vil se nye ting hele ti­den. Det er vans­ke­lig for meg. Jeg er ba­re én fyr og kan ikke kom­me ut med mas­se nye pro­duk­ter hele ti­den, for­kla­rer Tran.

I ste­det for å gjø­re som man­ge and­re livs­stils­mer­ker som lan­se­rer nye kol­lek­sjo­ner hver se­song har han fo­ku­sert på kon­ti­nu­er­lig ut­vik­ling av det han til­byr. Insta­gram bru­kes for å vise frem det­te.

– Jeg har valgt å ta bort alle fil­tre og pre­sen­te­rer ting som de er. Det er es­sen­sen av EAM. Pro­duk­te­ne er la­get rundt be­ho­ve­ne til folk – selv de be­ho­ve­ne du ikke en­gang ten­ker på, po­eng­te­rer han.

I den lil­le bu­tik­ken i Mar­k­vei­en kan du se rett inn på rom­met hvor han sit­ter og job­ber.

– Stu­dio­et er tre trinn opp fra bu­tik­ken. Å hand­le her er litt som å spi­se på en res­tau­rant med åpent kjøk­ken – du kan se alt som fore­går, av­slut­ter Tran.

For­ri­ge lomme­bok tes­tet og ut­vik­let jeg i åtte må­ne­der før jeg lan­ser­te den

GJEN­NOM­TENKT: I den lil­le bu­tik­ken på Grü­ner­løk­ka i Oslo gir Vuong Tran nytt liv til gam­le klas­si­ke­re i la­er. På tide å byt­te ut den hul­le­te lomme­bo­ken du kjøp­te på en tu­rist­fel­le i Mar­bel­la un­der påske­fe­rien i 97. alle FOTO: NIcOlaI GIIl

lAErak­tiG: Blant de man­ge pro­duk­te­ne til EAM fin­ner du be­skyt­tel­ses­ves­ker til te­le­fon og lap­top, lomme­bø­ker, sol­bril­le­hol­de­re, nøk­kel­knip­per og ves­ker. Fel­les­nev­ne­ren er at de har va­ert gjen­nom Trans pro­dukt­ut­vik­ling.

en­kelt: På verk­ste­det er det in­gen sto­re in­du­stri­el­le ma­ski­ner. Spredt rundt på bor­det lig­ger man­ge gam­mel­dag­se verk­tøy. Tran sver­ger til hånd­ar­bei­de.

kok­ke­le­rinG: Tran bru­ker mye av ti­den sin på bak­rom­met, hvor han ale­ne la­ger alle pro­duk­te­ne i kol­lek­sjo­nen.

åpent kjØk­ken: Fra ga­ten kan du se rett inn til stu­dio­et hvor pro­duk­te­ne la­ges. Tran øns­ker å ta bort alle fil­tre i jak­ten på et aer­lig pro­dukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.