Pet­ter Hau­gen, Ke­p­ler Che­uvreux

Finansavisen - - LØRDAG -

Vi me­ner Höegh LnG er en at­trak­tiv in­ves­te­rings­mu­li­get. De har en le­den­de po­si­sjon i mar­ke­det for fly­ten­de gass­im­port­ter­mi­na­ler (FSru), som er et mar­ked vi for­ven­ter å vokse kraf­tig i åre­ne som kom­mer da det er den bil­ligs­te og mest flek­sib­le tek­no­lo­gi­en for land og re­gio­ner som øns­ker å im­por­te­re gass.

Gjen­nom 2016 og 2017 inn­gikk sel­ska­pet tre kon­trak­ter som av for­skjel­li­ge år­sa­ker se­ne­re ble ut­satt og/el­ler kan­sel­lert. Inn­til an­non­se­rin­gen av en ny kon­trakt i aust­ra­lia på tam­pen av fjor­året, var den sis­te lan­ge kon­trak­ten an­non­sert i 2014. Man­gel av nye kon­trakts­til­de­lin­ger og de nevn­te kan­sel­le­rin­ge­ne er opp­lagt år­sa­ken til at sel­ska­pets ak­sje­kurs falt kraf­tig i pe­rio­den 2016-2017, men for oss ser det ut til at sel­ska­pet har va­ert mer uhel­dig enn ufor­sik­ti­ge. Det er frem­de­les nok­så høy ri­si­ko etter­som man­ge av de po­ten­si­el­le pro­sjek­te­ne er på ste­der med uover­sikt­li­ge po­li­tis­ke pro­ses­ser, men vi for­ven­ter at sel­ska­pet skal bli til­delt fle­re kon­trak­ter gjen­nom 2019. Det bør ka­ta­ly­se­re bed­re pri­sing av ak­sjen. Mot slut­ten av 2018 ble også mar­ke­det for trans­port av LnG ve­sent­lig bed­re (LnG car­rier ra­te­ne var cir­ka 89.000 dol­lar pr. dag i 2018 mot cir­ka 46.000 dol­lar pr. dag i 2017) og etter­som Höeghs FSru-er også kan ut­fø­re trans­port­tje­nes­ter på lin­je med de van­li­ge LnG ski­pe­ne, er ri­si­ko­en for å ikke få sys­sel­set­ting med inn­tje­ning høy­ere enn kost­na­der ve­sent­lig re­du­sert. Det­te, sam­men med mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter for sel­ska­pet nye FSru-er, har yt­ter­li­ge­re re­du­sert ned­ri­si­ko i sel­ska­pet, noe som ennå ikke er fullt ut verd­satt av ak­sje­mar­ke­det. Vi har en kjøps­an­be­fa­ling på sel­ska­pet med kurs­mål på 59 kro­ner, som ikke tar inn­over seg mye an­net enn ver­di­en av sel­ska­pet slik det står i dag. Yt­ter­li­ge­re opp­side vil va­ere kon­trakts­til­de­lin­ger. Vi me­ner en ny kon­trakt vil bi­dra med om­lag 6-8 kro­ner pr. ak­sje. Slik sett føy­er Höegh LnG seg inn blant fle­re kjøps­kan­di­da­ter vi ser mot et 2020 som vi tror er det førs­te året si­den 2007 hvor alle shipping-seg­men­ter er på høy­sy­kel sam­ti­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.