Dol­la­ren vi­ker

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - JONE FRAFJORD

Det­te har fak­tisk va­ert den ver­ste uken for ame­ri­kans­ke dol­lar på nes­ten ett år, men det skal ikke tol­kes som en dår­lig ny­het.

For det førs­te er fal­let i Bloom­bergs dol­larin­deks ikke så stort, ba­re på 0,9 pro­sent. Et fall i den ab­so­lut­te stør­rel­ses­or­den be­tyr mer i va­luta­mar­ke­det enn det gjør for en børs­in­deks, for ikke å snak­ke om hva det gjør for en en­kelt­ak­sje. Men at det­te er det størs­te ukent­li­ge fal­let på ett år gjen­spei­ler mer at dol­la­ren for det mes­te har ste­get i pe­rio­den.

For det and­re er kon­teks­ten at folk sen­ker skuld­re­ne litt og øker ri­si­ko­en. Da fal­ler dol­la­ren. Rik­tig­nok gir rund­spør­rin­ger blant øko­no­mer ut­trykk for stør­re sann­syn­lig­het for re­se­sjon. Men i fi­nans­mar­ke­de­ne er stem­nin­gen be­ty­de­lig bed­re nå enn i rom­ju­len. Da mis­ter dol­la­ren noe av sin nød­havn­sta­tus, i til­legg til at noe av det som spe­si­fikt har gitt bed­re stem­ning – en mind­re ag­gres­siv ame­ri­kansk sen­tral­bank – slår di­rek­te ut for den ame­ri­kans­ke va­lu­ta­en.

Ned­steng­nin­gen av USAs of­fent­li­ge sek­tor er li­ke­vel ne­ga­tiv.

Euro­en lå på 1,1490 dol­lar fre­dag etter­mid­dag, om­trent uend­ret fra da­gen før. Men den lå på 1,1530 euro tid­li­ge­re på da­gen.

Dol­la­ren steg et par øre til 8,50 kro­ner, mens euro­en steg et par øre til 9,77 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.