Stens­ha­gen tap­te brygge­st­rid

Jord­skifte­ret­ten har end­ret syn, og slår nå fast at Egil Stens­ha­gens brygge­an­legg på Bygd­øy del­vis står på nabo Karl Jo­han Sun­des ei­en­dom.

Finansavisen - - DOM I BRYGGEKAMP - „„STEINAR GRI­NI steinar.gri­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Jeg er selv­sagt sva­ert skuf­fet og over­ras­ket over dom­men, og vil vur­de­re kon­se­kven­se­ne. Det må kan­skje bli at jeg må re­du­se­re båt­stør­rel­sen fra 24 fot til 20 fot, men det er vel i så fall til å leve med, sier Egil Stens­ha­gen til Fi­nans­avi­sen.

Bak­grun­nen for sa­ken er uenig­het om en tomte­gren­se. Si­den 1990/1991 har både ei­er av Stens­ha­gens ei­en­dom og Sun­des ei­en­dom levd etter den tomte­gren­sen Stens­ha­gen hev­det var gjel­den­de.

Men Sun­de men­te det ald­ri had­de skjedd noe for­melt ei­er­skif­te av det om­dis­ku­ter­te om­rå­det. Det fikk han ikke jord­skifte­ret­tens med­hold i i førs­te run­de, da opp­rin­ne­lig ei­er av Sun­des ei­en­dom, Wil­helm P. Bly­stad vit­net til for­del for Stens­ha­gen.

Bly­stads døds­fall i 2017 med­før­te at Stens­ha­gen mis­tet et vik­tig vit­ne, og dom­men i anke­sa­ken vi­ser at Stens­ha­gen gikk ta­pen­de ut av sa­ken.

Munt­lig av­ta­le

Pro­ble­me­ne stop­per imid­ler­tid ikke der, for Oslo kom­mu­ne har på­pekt at bryg­ga ikke er om­søkt slik at den uan­sett må til­bake­fø­res.

– Der har vi søk­nad in­ne om å be­hol­de min an­del av bryg­ga, sier Egil Stens­ha­gen.

Karl Jo­han Sun­de over­tok sin ei­en­dom i 1997 fra Tone Ber­ge­sen som på sin side over­tok den fra Wil­helm P. Bly­stad i 1989. Egil Stens­ha­gen over­tok i 2016 ei­en­dom­men fra Jør­gen von Krogh, som had­de eid ei­en­dom­men si­den 1958. Først da, etter å ha bodd på Bygd­øy i 19 år uten å gjø­re noe med gren­sen, vil­le Sun­de ha sin me­ter med bryg­ge.

Stens­ha­gen men­te bryg­ga til­hør­te ham ba­sert på en munt­lig av­ta­le mel­lom da­va­eren­de ei­ere Bly­stad og von Krogh. Stens­ha­gen frem­he­ver at Bly­stad ty­de­lig ga ut­trykk for at en spunt­vegg som de­ler ei­en­dom­me­ne på det ak­tu­el­le ste­det ble opp­ført av ham i det som skul­le va­ere ei­en­doms­gren­sen.

In­gen do­ku­men­ta­sjon

Bly­stad opp­før­te veg­gen etter at von Krogh var engste­lig for ut­glid­ning på sin ei­en­dom som føl­ge av mud­ring Bly­stad gjen­nom­før­te på sin ei­en­dom på 1980-tal­let. Von Krogh skal ha hatt et av­tale­ut­kast der gren­sen var inn­teg­net, og også Tone Ber­ge­sen skal se­ne­re ha brukt den sam­me gren­sen i sine bygge­pa­pi­rer før hun solg­te ei­en­dom­men vi­de­re til Sun­de.

I til­legg har Stens­ha­gen på­be­ropt seg god tro i og med at von Krogh har for­holdt seg til gren­sen si­den opp­fø­rin­gen av spunt­veg­gen for snart 30 år si­den.

Sun­de an­før­te for sin del at det ikke fin­nes noen do­ku­men­ta­sjon for en over­fø­rings­dis­po­si­sjon og at Bly­stads opp­fø­ring av spunt­veg­gen ikke er det sam­me som en over­fø­rings­dis­po­si­sjon.

Sun­de men­te også at Ber­ge­sens feil­ak­tig inn­teg­ne­de gren­se ikke kan an­ses som noen over­fø­rings­dis­po­si­sjon.

Var ikke i god tro

Sun­de men­te vi­de­re at Stens­ha­gen ikke kun­ne på­be­ro­pe hevd i von Kroghs ei­er­tid etter­som von Krogh del­tok på en be­fa­ring i for­bin­del­se med en kart­for­ret­ning i 1969 der de re­el­le gren­se­ne ble gjort kjent. Der­med var von Krogh ikke i god tro selv om ei­en­doms­gren­se­ne var prak­ti­sert i over 20 år, som er kra­vet for å på­be­ro­pe seg hevd.

Jord­skifte­ret­ten skri­ver i sin vur­de­ring at Wil­helm Bly­stads død i 2017 gir et sva­ke­re grunn­lag å leg­ge vekt på hans for­kla­ring fra for­ri­ge be­hand­ling i jord­skifte­ret­ten. Ret­ten gjen­gir li­ke­vel Bly­stads opp­fat­ning om at spunt­veg­gen ble opp­ført i det han an­så for å va­ere nabo­gren­sen.

Ret­ten me­ner imid­ler­tid at mang­len­de grense­mer­ker kan ha med­ført at Bly­stad had­de vans­ke­lig med å peke ut ek­sak­te gren­ser. Kland­rer Sun­des pas­si­vi­tet Jord­skifte­ret­ten pe­ker på at det ikke var van­lig å bru­ke land­må­ler for å få an­gitt nøy­ak­tig gren­se i for­bin­del­se med til­ta­ket med den ak­tu­el­le spunt­veg­gen. Ret­ten ba­se­rer seg på at det ikke er ført be­vis for at det er inn­gått av­ta­le om å end­re gren­sen.

Li­ke­vel ut­tryk­ker jord­skifte­ret­ten sterk tvil, men ba­se­rer seg også noe på at det ak­tu­el­le area­let ald­ri ble brukt av von Krogh i Bly­stads ei­er­tid, og at det­te så­le­des ikke støt­ter opp om en av­ta­le.

Ret­ten pe­ker også på at etter­som von Krogh var til­ste­de un­der kart­for­ret­nin­gen i 1969, vil­le han ha all in­ter­es­se i å få av­tale­fes­tet en ei­en­doms­over­dra­gel­se hvis det­te skul­le ha skjedd.

At von Krogh un­der Ber­ge­sens ei­er­tid skal ha for­søkt å få lagt inn grense­jus­te­ring i for­bin­del­se med an­svar for ved­li­ke­hold an­ses ikke av ret­ten som et ut­trykk for at det er av­talt.

In­gen­ting i grunn­bo­ken

Ret­ten har re­gist­rert at det er do­ku­men­ter i dia­lo­gen mel­lom von Krogh og Ber­ge­sen som ta­ler for at von Krogh har bruks­rett til om­rå­det, og at det­te støt­tes av Bly­stads for­kla­ring i førs­te retts­be­hand­ling, men ret­ten me­ner det ikke er til­strek­ke­lig sann­syn­lig­gjort at det fore­lå fel­les for­stå­el­se mel­lom Bly­stad og von Krogh om om­dis­po­ne­ring av area­let.

Uan­sett me­ner ret­ten at en ny kjø­per ikke be­hø­ver å for­hol­de seg til en even­tu­ell for­stå­el­se så len­ge den ikke frem­går av grunn­bo­ken, noe den ikke gjør. Ret­ten me­ner Ber­ge­sen var i god tro, og føl­ge­lig også Sun­de.

Stens­ha­gens an­før­sel om hevd vil etter ret­tens vur­de­ring gjel­de fra 1990/91 og va­ere opp­fylt i 2010/2011. Men kra­vet er at hev­de­ren skal va­ere i god tro. Von Kroghs til­stede­va­er­el­se un­der kart­for­ret­nin­gen i 1969 gjør at han etter ret­tens vur­de­ring ikke var i god tro.

Sun­de måt­te li­ke­vel dek­ke sine saks­om­kost­nin­ger. Det skyl­des at han har va­ert pas­siv si­den han over­tok ei­en­dom­men i 1997 og at Stens­ha­gen had­de god grunn til å føre sa­ken for ret­ten.

Foto: Eivind Yg­gESEth

TAP­TE: Egil Stens­ha­gen.

MÅ KUT­TE: Egil Stens­ha­gen må avgi én av to­talt syv me­ter av bryg­ga på Bygd­øy slik at han ikke len­ger får plass til 24-fo­te­ren, men må byt­te den med en 20-fo­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.