SOLO

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Solo er den van­ligs­te spill­mo­du­sen. Som nav­net til­si­er er du helt på egen­hånd, mens opp­til 99 and­re spil­le­re prø­ver å ta knek­ken på deg (og hver­and­re). Det er ikke lov å kom­mu­ni­se­re med and­re spil­le­re i den­ne mo­du­sen, og sam­ar­beid er strengt for­budt. Hvis du li­ke­vel prø­ver å spil­le på lag med noen i Solo-mo­du­sen, og blir opp­da­get, kan du bli ban­net fra å spil­le Fortnite.

Un­der det lil­le kartet øverst til høy­re på skjer­men står an­tal­let spil­le­re som fort­satt le­ver. Må­let med spillet er å være sis­te mann el­ler kvin­ne i live.

Det­te er noe man­ge glem­mer, men husk at det ikke er noen umid­del­bar for­del å dre­pe man­ge spil­le­re i Batt­le Royale. Man får rik­tig­nok vå­pen og ut­styr, men det er fak­tisk full­sten­dig mu­lig (om enn vel­dig usann­syn­lig) å vin­ne en So­lo­run­de uten å fyre av en enes­te kule. Bare tenk hvis dere kun er to spil­le­re igjen og den and­re spil­le­ren er så klø­ne­te at ved­kom­men­de fal­ler ut­for et stup el­ler ta­ket på en høy byg­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.