DUO

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

I den­ne mo­du­sen hav­ner du på lag med én an­nen spil­ler. Du kan en­ten vel­ge en lag­ka­me­rat fra vennene dine fra ho­ved­me­ny­en (se mer om det­te på de nes­te si­de­ne), el­ler så vil du få ut­delt en til­fel­dig kum­pan som sø­ker på Duo sam­ti­dig som deg.

Du kan bru­ke tale-chat for å snak­ke med lag­ka­me­ra­ten din. Da kan dere bli eni­ge om hvor dere skal lan­de, for­tel­le hver­and­re om fien­der som be­fin­ner seg i nær­he­ten el­ler dis­ku­te­re pri­sen på Jaf­fa-ka­ker – hva enn dere vil! Det er man­ge som der­imot ikke bru­ker tale-chat, men da kan dere i hvert fall kom­mu­ni­se­re ved å mar­ke­re ste­der på kartet. Når du spil­ler på lag med noen, er det all­tid lurt å be­ve­ge seg sammen – lag­ka­me­ra­ten din vil all­tid være syn­lig på kartet, så dere kan all­tids fin­ne hver­and­re hvis dere blir ad­skilt.

Når dere er i gang med kam­pen, kan du gå inn i in­ven­ta­ret ditt for å gi vå­pen og res­sur­ser til lag­ka­me­ra­ten din. Har du to vå­pen? Da er det bare å dele! Du kan også gjen­opp­li­ve ved­kom­men­de hvis de har blitt skutt – det er bare å stå over dem og hol­de in­ne «Re­vi­ve»-knap­pen.

Den sis­te grup­pen som le­ver, vin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.