BE­GREN­SE­DE MO­DU­SER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Fra tid til an­nen vil det duk­ke opp spe­si­el­le spillmoduser i Fortnite. Det­te kan være mo­du­ser hvor man, for ek­sem­pel, kun kan bru­ke snik­skyt­ter­rif­ler. Det kan være hur­tig­mo­du­ser, som er mye ras­ke­re og va­rer i kor­te­re tid enn van­li­ge run­der. El­ler så kan det være mo­du­ser som vrir og ven­der på lag­opp­set­tet, med blant an­net to lag på 50 spil­le­re hver.

Du vil bli gjort opp­merk­som på nye mo­du­ser via en blin­ken­de mel­ding ne­derst til høy­re i ho­ved­me­ny­en. Ny­hets­sek­sjo­nen vil også hol­de deg opp­da­tert på hva som er nytt i spillet, en­ten det er be­gren­se­de mo­du­ser el­ler noe helt an­net.

Ikke bli for knyt­tet til dis­se mo­du­se­ne – de er ofte bare til­gjen­ge­li­ge i et par da­ger av gan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.