LEGG TIL VEN­NER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Hva hvis du har spilt på et lag med noen i Duo el­ler Squad, som du så har lyst til å kan­skje spil­le med i frem­ti­den? Da må du først og fremst mer­ke deg ved­kom­men­des bru­ker­navn, som duk­ker opp i det øvers­te venst­re hjør­net når dere spil­ler sammen. Ved kam­pens slutt kan du der­et­ter gå til­ba­ke til ho­ved­me­ny­ene og åpne opp «Set­tings»me­ny­en i det øvers­te høy­re hjør­net av skjer­men (på kon­soll får du til­gang på den­ne me­ny­en ved å tryk­ke på «Start»- el­ler «Meny»-knap­pen).

Klikk så på «Add Epic Fri­ends» og skriv inn spil­le­rens navn. De vil mot­ta en in­vi­ta­sjon og for­hå­pent­lig­vis vil dere to leve lyk­ke­lig i alle de­res da­ger ... mens dere spren­ger mot­stan­der­ne de­res til him­mels.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.