PRI­VA­TE KAM­PER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Hvis du ser på bun­nen av ho­ved­meny­skjer­men, vil du se et al­ter­na­tiv som he­ter «Custom Match­ma­king Key». Det­te lar deg skri­ve inn et pass­ord som en­kelt lar deg spil­le mot and­re spil­le­re som skri­ver inn det sam­me pass­or­det – i prak­sis la­ger du da en pri­vat kamp hvor kun de som vet hva du har skre­vet kan være med.

I skri­ven­de stund er den­ne løs­nin­gen dess­ver­re ikke til­gjen­ge­lig for alle spil­le­re, men ak­ku­rat idet vi sen­der ma­ga­si­net i tryk­ken, for­tel­ler Epic Ga­mes at de fak­tisk job­ber med en løs­ning som lar alle be­nyt­te seg av pri­va­te kam­per. Så hvis du vil ta en hem­me­lig run­de mot and­re spil­le­re på sko­len el­ler ar­beids­plas­sen din, tren­ger du an­ta­ge­lig ikke ven­te så vel­dig mye len­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.