BATT­LE PASS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

I ho­ved­me­ny­en vil du se et om­rå­de som er mer­ket «Batt­le Pass». Det fin­nes to ty­per Batt­le Pass: det som er gra­tis og det som kos­ter pen­ger.

Hvis du spil­ler med det pas­set som er gra­tis (mar­kert av en sølv­stjer­ne), vil du låse opp be­løn­nin­ger en sjel­den gang og av og til når du går opp i nivå. Hvis du der­imot spil­ler med Batt­le Pass-et som kos­ter pen­ger (mar­kert av en gull­stjer­ne), vil du få en be­løn­ning hver går du når et nytt nivå. Dis­se be­løn­nin­ge­ne kan være alt fra et nytt ko­sty­me og litt eks­tra V-bucks (se mer om det­te se­ne­re), til en kul laste­skjerm el­ler noe helt an­net.

Det er li­ke­vel vik­tig å po­eng­te­re føl­gen­de: In­gen av be­løn­nin­ge­ne i spillet vil hjel­pe deg på den fak­tisk slag­mar­ken – alt er kos­me­tisk. Du kan godt ha det beste ko­sty­met el­ler dob­belt så man­ge danse­be­ve­gel­ser som mot­stan­de­ren, men det er in­gen­ting du kan kjø­pe i Batt­le Royale som vil gi deg bed­re vå­pen el­ler egen­ska­per i kam­pens he­te.

I skri­ven­de stund er det fort­satt Se­song 3 som gjel­der, og da kos­ter Batt­le Pass-et 950 V-bucks. Og du kan få 1 000 V-bucks for cir­ka 80 kro­ner, så det er opp til deg å fin­ne ut av om de kule fall­skjer­me­ne og det kule ut­sty­ret er verdt pen­ge­ne. Hvis du ikke kjø­per pas­set, vil du i hvert fall ikke straf­fes inn­ad i spillet.

Men hvor­dan lå­ser du opp nye be­løn­nin­ger og ni­vå­er? Ved å full­fø­re utfordringer, så klart!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.