SEA­SON LE­VEL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Ak­ku­rat som fot­ball og and­re idret­ter, er Batt­le Royale lagt opp i se­son­ger. Spil­lets tred­je se­song var­te for ek­sem­pel i cir­ka ti uker, fra 22. fe­bru­ar 2018 til 30. april 2018.

På spil­lets ho­ved­skjerm vil du se Sea­son Le­vel, alt­så se­song­ni­vå­et ditt. I vårt skjerm­bil­de kan du se at vi er i Le­vel 21 i se­song 3, og vi tren­ger 1 600 er­fa­rings­po­eng for å nå det nes­te ni­vå­et. Når vi kom­mer dit, vil vi låse opp yt­ter­li­ge­re to batt­le-stjer­ner. Ved nivå 25 vil vi låse opp fem stjer­ner.

Er­fa­rings­po­eng (XP) kan lå­ses opp på en rek­ke for­skjel­li­ge må­ter. Som du kan se fra lis­ten med dag­li­ge utfordringer, får man er­fa­rings­po­eng for å full­fø­re dis­se – vi får blant an­net 500 XP for å kner­te noen med en snik­skyt­ter­rif­le. Du kan også få er­fa­rings­po­eng for å del­ta i kam­per ( jo len­ger du over­le­ver, jo mer XP får du), for å dre­pe mot­stan­de­re og for å ende høyt oppe på ran­ge­rin­gen i en run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.