ITEM STORE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Det er ikke all­tid det lar seg gjø­re å få ut­sty­ret og ko­sty­me­ne du vil ha via be­løn­nin­ger i spillet. I ste­det må du da ta en nær­me­re titt på spil­lets så­kal­te Item Store, el­ler bu­tikk om du. Her duk­ker det opp nye gjen­stan­der du kan kjø­pe nes­ten hver enes­te dag.

Gjen­stan­de­ne sel­ges for V-bucks, Fort­ni­tes in­ter­ne va­lu­ta. Du kan få tak i V-bucks ved å gjen­nom­føre utfordringer, men hvis du skal kjø­pe noe skik­ke­lig sti­lig, må du an­ta­ge­lig bru­ke ekte pen­ger for å be­ta­le for va­lu­ta­en (se nes­te side for mer in­for­ma­sjon om det­te).

I Item Shop kan du fin­ne gjen­stan­der som kun er der i én dag, men ikke la deg for­vir­re av når de for­svin­ner og duk­ker opp. Skif­tet fra dag til dag skjer van­lig­vis ikke rundt mid­natt norsk tid. I skri­ven­de stund be­gyn­ner «den nes­te da­gen» i Fortnite klok­ka 02:00 på nat­ten. Så hvis du spil­ler sent på kvel­den og lu­rer på hvor­for du ikke får nye til­bud, er det der­for.

Det er en ned­tel­ling i Item Store som for­tel­ler deg hvor lang tid det er til nes­te dag.

Alt ut­styr lis­tet på dis­se si­de­ne er til­gjen­ge­lig for inn­kjøp via Item Store, men det er ikke sik­kert de for­skjel­li­ge ty­pe­ne er til­gjen­ge­lig hele ti­den. Hvis du ser noe du li­ker, kan det være lurt å kjø­pe det fort – det kan hen­de det ikke duk­ker opp igjen før om man­ge uker (el­ler kan­skje ald­ri).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.