Å KJØ­PE V-BUCKS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Den enk­les­te me­to­den du kan be­nyt­te deg av for å få tak i V-bucks, er ved å kjø­pe dem. Hvis du er un­der 16, må du sør­ge for å få til­la­tel­se av en vok­sen før du kjø­per noe som helst i spillet.

I skri­ven­de stund kan man få

1 000 V-bucks for om­trent 80 kro­ner på Xbox One. På mot­satt ende av ska­la­en vil du få en pak­ke med

10 000 V-bucks, med en bo­nus på

3 500 V-bucks for om­trent 800 kro­ner. Pri­ser kan va­riere over tid og på tvers av platt­form.

1 000 V-bucks hø­res kan­skje ut som mye, men når du tar i be­trakt­ning at ett en­kelt ko­sty­me kan kos­te 1 500 V-bucks, må man fak­tisk be­ta­le over hund­re kro­ner for å gi fi­gu­ren sin et kult an­trekk som ikke på­vir­ker spill­bar­he­ten til ka­rak­te­ren det grann. Vi sier ikke at det ikke kan være verdt det, men du bør være for­sik­tig når du bru­ker pen­ge­ne dine på kos­me­tis­ke gjen­stan­der i spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.