SLIK TJE­NER DU V-BUCKS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Det fin­nes fle­re må­ter du kan få tak i V-bucks bare ved å spil­le Fortnite. I Batt­le Royale vil til og med Batt­le-pas­set du får gra­tis gi deg mu­lig­het til å tje­ne V-bucks (og det uten å be­ta­le et øre). I se­song 3 var det for ek­sem­pel en pak­ke med 100 V-bucks som be­løn­ning på nivå 18. Du må imid­ler­tid spil­le vel­dig mye for å tje­ne nok V-bucks til å kjø­pe noe nevne­ver­dig.

Batt­le-pas­set man be­ta­ler for har fle­re mu­lig­he­ter til å tje­ne V-bucks, men da må man åpen­bart be­ta­le for selve pas­set i ut­gangs­punk­tet.

Hvis du har Fortnite Save The World, fin­nes det en rek­ke an­led­nin­ger for å tje­ne eks­tra V-bucks i den­ne de­len av spillet. Der får du V-bucks for å full­fø­re oppdrag, log­ge inn fle­re da­ger på rad og for å ut­fors­ke man­ge uli­ke de­ler av spillet. Det du tje­ner her kan fort bli nok til å fak­tisk kjø­pe noe i både Batt­le Royale og Save The World.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.