FØR BATTLEBUSSEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Når du kas­ter deg inn en run­de, vil ser­ver­ne be­gyn­ne å lete etter 99 and­re spil­le­re du kan spil­le mot. Det­te kan ta litt tid, og i mel­lom­ti­den vil du der­for lan­de på en be­skje­den og gans­ke så øde plass hvor du kan øve deg så len­ge.

Du vil fin­ne vå­pen på bak­ken, så vel som litt am­mu­ni­sjon her og der. Det­te er alt du tren­ger for å sik­te og fyre av et par tre­nings­skudd. De du sky­ter på bryr seg imid­ler­tid ikke – det som van­lig­vis had­de vært et per­fekt hode­skudd blir bare over­sett her.

Det er for­di det­te er et tre­nings­om­rå­de – man kan ikke ska­de hver­and­re! Du kan så­gar plan­te en hak­ke i bak­ho­det til en an­nen spil­ler fle­re tu­sen gan­ger, men de vil vir­ke­lig ikke ta noen ska­de av det. Der­for bør du hel­ler bru­ke det­te om­rå­det for å øve deg med uli­ke vå­pen. Det er nok ikke len­ge til kam­pen be­gyn­ner for al­vor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.