Råd for å vel­ge rik­tig lan­dings­sted

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Er du en ny­be­gyn­ner, bør du sik­te deg inn på de ro­li­ge, av­si­des­lig­gen­de de­le­ne av kartet. Da er det mind­re sann­syn­lig­het for å hav­ne i en tid­lig skudd­veks­ling du an­ta­ge­lig vil tape.

Grup­per bør for­sø­ke å lan­de i det sam­me om­rå­det. Det­te lar dere hjel­pe hver­and­re, gjen­opp­li­ve hver­and­re og gi hver­and­re am­mu­ni­sjon og ut­styr.

Prøv å nå bak­ken så fort som mu­lig. Ved å tryk­ke ned­over når du fal­ler ut av bus­sen, vil du fal­le for­te­re. Ikke bruk fall­skjer­men din før du ab­so­lutt må.

Det kan være lurt å ikke lan­de helt nede på bak­ken. Prøv å lan­de på hus­tak, tårn el­ler til og med i trær, spe­si­elt hvis and­re spil­le­re for­sø­ker å lan­de i det sam­me om­rå­det. Det­te gir deg tid til å fin­ne et vå­pen mens de fort­satt sve­ver ned mot bak­ken.

Se etter vå­pen og glø­den­de kis­ter mens du fal­ler, og for­søk å lan­de like ved de gjen­stan­de­ne du opp­da­ger. Om­trent en tredje­del av spil­ler­ne vil stry­ke med i lø­pet av de førs­te par mi­nut­te­ne, ene og ale­ne for­di de ikke har vå­pen å for­sva­re seg med. Ikke vær en slik spil­ler!

Ikke vær redd for å om­be­stem­me deg. Hvis du vel­ger et lan­dings­om­rå­de som er be­fol­ket av en rek­ke and­re spil­le­re, er det som re­gel all­tid mu­lig å sve­ve til et an­net om­rå­de i nær­he­ten. Å lan­de like uten­for et om­rå­de, for så å be­ve­ge seg til et an­net sted til fots er bed­re enn å lan­de et sted hvor alt det beste ut­sty­ret al­le­re­de er tatt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.