DUSTY DIVOT NYTT!

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Det er umu­lig å ikke se det! Det er det store, bru­ne hul­let midt på kartet. Det duk­ket opp som en føl­ge av me­teo­ren som kra­sjet på kartet ved be­gyn­nel­sen av se­song 4.

Hva be­fin­ner seg der?

Her vil du fin­ne res­te­ne av Dusty De­pot, et om­rå­de som tid­li­ge­re var be­fol­ket av tre vare­hus. Ved be­gyn­nel­sen av se­song 4 ble om­rå­det som sagt er­stat­tet av den­ne di­gre jord­hau­gen. Du kan fort­satt fin­ne de­ler av vare­hu­se­ne her, og dis­se om­rå­de­ne er fak­tisk ikke så alt­for dum­me lan­dings­ste­der – du kan fin­ne vå­pen og søke dek­ning tid­lig her.

Rundt kra­te­ret vil du se fle­re glø­den­de, lil­la pin­ner – inn­ta en av dis­se for å spret­te rundt på kartet, duk­ke unna fien­der og hop­pe over veg­ge­ne som dan­ner en base i midt­en av Dusty Divot. Hvis du ikke fin­ner en slik pin­ne, be­tyr det at du må løpe hele vei­en rundt – og da er det man­ge mu­lig­he­ter for å bli skutt un­der­veis.

In­ne i selve ba­sen vil du fin­ne masse­vis av bygg du kan ut­fors­ke og ran­sa­ke. Ha et kort­dis­tanse­vå­pen i lan­ken og en snik­skyt­ter­rif­le i rygg­sek­ken når du er her – da er du for­be­redt på det mes­te.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ikke egent­lig. I skri­ven­de stund er om­rå­det umå­te­lig po­pu­lært (si­den det er en split­ter ny lo­ka­sjon i spillet), så det er nes­ten ikke til å unn­gå å hav­ne i slåss­kamp. I beste fall kan du for­sø­ke å lan­de et sted i ut­kant­en av om­rå­det for så å be­ve­ge deg inn i kra­te­ret når de førs­te kam­pe­ne er over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.