GREASY GROVE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

I det sør­vest­li­ge hjør­net av kartet, plas­sert mel­lom Snobby Sho­res, Shif­ty Sands og Tilted Tow­ers.

Hva be­fin­ner seg der?

Greasy Grove er et bo­lig­om­rå­de med enda en hur­tig­mat­kje­de – man må nes­ten lure på om de som opp­rin­ne­lig bod­de på øya fikk sine fem om da­gen.

Det er nok av bo­li­ger her, så det er mas­se plass å ut­fors­ke for fle­re spil­le­re. Det beste ut­sty­ret be­fin­ner seg nes­ten all­tid in­ne i selve res­tau­ran­ten, og da må du som re­gel slåss for å få tak i det. De litt mer lys­sky blant oss vil også fin­ne mas­se ut­styr i de and­re byg­ge­ne.

Det­te er et av de om­rå­de­ne hvor spil­le­re har for vane å byg­ge opp over hu­se­ne – det­te er for å få bed­re ut­sikt over bo­lig­strø­ket. Hvis du er på vei ut av et hus el­ler en res­tau­rant, må du være på vakt så du ikke blir snik­myr­det med en enes­te gang. Se gjer­ne ut gjen­nom vin­du­ene for å opp­da­ge fien­der i nær­he­ten.

Er det et godt lan­dings­sted?

Med tan­ke på hvor po­pu­læ­re de and­re om­rå­de­ne i nær­he­ten er – Snobby Sho­res og Tilted Tow­ers – er det ikke så utro­lig dumt å be­gyn­ne run­den ved Greasy Grove. Det er nok av ut­styr for de som er for­be­redt på å slåss litt, og al­ter­na­tivt kan man lan­de på et hus­tak for å få lett til­gang på kis­te­ne på lof­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.