LUCKY LAN­DING

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Langt mot sør, nes­ten på bun­nen av kartet.

Hva be­fin­ner seg der?

Lucky Lan­ding er et sted du kan ta med mo­ren din på tur. Det har et ty­de­lig ori­en­talsk preg, med flot­te pa­go­der (de store hu­se­ne man ser i fil­mer fra Ja­pan) og vak­re om­gi­vel­ser. Det er med and­re ord et flott sted å sky­te Fort­nite­mot­stan­de­re.

Det største lande­mer­ket er det store rosa tre­et som stik­ker ut av en av pa­go­de­ne. Top­pen av tre­et er et godt lan­dings­sted: Det­te gir deg et par eks­tra se­kun­der på bak­ken før mot­stan­der­ne dine får tid til å lan­de. Du kan hop­pe ned i hu­set og pluk­ke opp et vå­pen, mens fien­de­ne dine fort­satt pak­ker sammen fall­skjer­me­ne sine.

Hvis du hug­ger ned det store tre­et, vil du også fin­ne en kis­te på un­der­si­den av det. Du får håpe du fin­ner noe spen­nen­de der dog, si­den det mas­si­ve tre­et som plut­se­lig for­svin­ner i løse luf­ten utvil­somt vil til­trek­ke seg and­re spil­le­re i om­rå­det.

Hvis du ikke tref­fer pa­go­den med det rosa tre­et, vil du hel­dig­vis fin­ne en rek­ke and­re sli­ke hus i nær­he­ten. Knus ta­ke­ne de­res for å fin­ne kis­ter på inn­si­den.

Er det et godt lan­dings­sted?

Lucky Lan­ding er et av de ny­ere om­rå­de­ne på kartet, og der­for også et av de mest po­pu­læ­re lan­dings­ste­de­ne. Det­te be­tyr at du ga­ran­tert vil få sel­skap hvis du lan­der der. Hel­dig­vis er det mas­se skat­ter å fin­ne, men om det er verdt det er opp til deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.