LOOT LAKE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Du får ikke med­lem­skap i MENSA for å gjet­te at Loot Lake be­fin­ner seg ved inn­sjø­en like over midt­en av kartet. Om­rå­det in­klu­de­rer hu­set midt på sjø­en samt ei­en­dom­me­ne langs ut­kant­en av inn­sjø­en.

Hva be­fin­ner seg der?

Hvis du kla­rer å lan­de på øya i midt­en, og du ikke blir an­gre­pet av and­re spil­le­re, har du egent­lig alt du tren­ger. Man fin­ner som re­gel en kis­te på lof­tet i hu­set, og det fin­nes ga­ran­tert et vell av vå­pen, am­mu­ni­sjon og res­sur­ser i de and­re eta­sje­ne.

Ved å be­ve­ge deg ned un­der hu­set, vil du også opp­da­ge at grot­ten der er full av kis­ter og mas­se spen­nen­de «loot». I til­legg kan du knu­se alle tre­kon­struk­sjo­ne­ne der nede for å gi deg selv mas­se treres­sur­ser.

Pro­ble­me­ne kan be­gyn­ne å hope seg opp når du skal til å for­la­te øya, spe­si­elt hvis du fort­satt be­fin­ner deg i sir­ke­len og det er man­ge folk i nær­he­ten. Hvis du vas­ser gjen­nom inn­sjø­en, vil du være et yp­per­lig mål for snik­skyt­te­re – det beste du kan gjø­re er der­for å bøye deg ned mens du tras­ker over til ut­kant­en av sjø­en. Al­ter­na­tivt kan du unn­gå øya helt og i ste­det lan­de langs inn­sjø­ens strand­ban­ker. Dis­se om­rå­de­ne har nok litt fær­re res­sur­ser, men er hel­ler ikke like ri­si­kab­le.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ja, hvis du kan lan­de på øya og er flink nok til å over­le­ve tu­ren til­ba­ke til fast­lan­det. Det er ikke lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.