PLEA­SANT PARK

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Nord­vest på kartet, mel­lom Haunted Hills og Loot Lake.

Hva be­fin­ner seg der?

Det­te er et bo­lig­om­rå­de – du vet, et sted hvor du kan slå deg ned med din ut­valg­te og de fem bar­na de­res. Og hun­den. Og sta­sjons­vog­nen. Bare at alt det an­ta­ge­lig­vis had­de blitt skutt i bi­ter i Fortnite.

Det fin­nes masse­vis av hus du kan søke dek­ning i: Den beste tak­tik­ken er som re­gel å lan­de på ta­ket og hug­ge deg vei ned på lof­tet (hvor du som re­gel fin­ner en kis­te). Pass på, da det er lett å knu­se gul­vet un­der kis­ten hvis du er litt for iv­rig – da vil du også øde­leg­ge kis­ten i sam­me slen­gen.

Det er en fot­ball­bane ved si­den av Plea­sant Park, og hvis du er en førs­te til å an­kom­me sta­dio­net, vil du som re­gel fin­ne en kis­te der. Sco­re!

Det­te er et flott om­rå­de for lag­spill: Du og res­ten av gjen­gen din kan sam­ar­bei­de om å gjen­nom­søke fle­re nabo­hus sam­ti­dig, før dere lø­per vi­de­re sammen.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ja, men det kom­mer som re­gel til å være et tra­velt sted. Det fin­nes en rek­ke ste­der å gjem­me seg til du er klar for hånd­ge­meng, men hvis du li­ker å sni­ke deg inn blant de sis­te over­le­ven­de, fin­nes det helt klart tryg­ge­re ste­der å be­gyn­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.