RE­TAIL ROW

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Gans­ke nær­me midt­en av kartet, limt mel­lom Dusty Divot og Lonely Lodge.

Hva be­fin­ner seg der?

Bu­tik­ker. Det­te er Fort­ni­tes svar på Karl Jo­han og Ox­ford Stre­et. Det er et sted hvor man kan se etter kule jogge­sko i et bu­tikk­vin­du sam­ti­dig som man duk­ker unna ku­ler og gra­na­ter.

Den gode ny­he­ten er at det fin­nes nok av bu­tik­ker å ut­fors­ke og masse­vis av god­sa­ker å fin­ne i dem. Det beste ut­sty­ret be­fin­ner seg som re­gel i de øvers­te eta­sje­ne, så det løn­ner seg ofte å lan­de på ta­ket og knu­se seg vei inn på lof­tet – det­te er spe­si­elt nyt­tig hvis du ikke er den enes­te som lan­der i om­rå­det. Vel­plas­ser­te feller er også svært ef­fek­ti­ve her.

Alt det in­ven­ta­ret og alle de tre­hyl­le­ne kan også bru­kes for å hamst­re res­sur­ser. Du kom­mer de­fi­ni­tivt ikke til å for­la­te dis­se bu­tik­ke­ne tom­hendt!

Du vil også fin­ne tonne­vis av bi­ler som kan hug­ges opp til me­tall på par­ke­rings­plas­sen.

Er det et godt lan­dings­sted?

Så ab­so­lutt. Du kan hand­le til du svi­mer av ved å sam­le inn vå­pen, am­mu­ni­sjon og res­sur­ser. Se opp for salgs­auto­ma­ter også!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.