SAL­TY SPRINGS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Nes­ten midt på kartet, like sør for Dusty De­pot og Loot Lake (den store blå tin­gen midt på kartet).

Hva be­fin­ner seg der?

Sal­ty Springs er en li­ten by med masse­vis av til­hø­ren­de hus – hus som pas­ser for ad­vo­ka­ter el­ler regn­skaps­fø­re­re el­ler den slags. Dess­ver­re er inn­byg­ger­ne som hol­der til der nå langt fra fred­li­ge – i ste­det for saks­map­per bæ­rer de med seg skyte­vå­pen, og du må være kon­stant år­vå­ken når du lan­der her. Det­te er et svært po­pu­lært lan­dings­sted, så vær på vakt!

Det er livs­vik­tig å nå bak­ken fort, da du el­lers kan ri­si­ke­re å stø­te borti en sinna­tagg med en pumpe­hag­le idet du går inn i et hvil­ket som helst hus. Det beste du kan gjø­re er å lan­de på et tak og hak­ke deg vei ned til lof­tet og den øvers­te eta­sjen for å fin­ne ut­styr.

Spil­le­re byg­ger som re­gel ram­per opp på hus­ta­ke­ne her for å unn­gå å bli skutt i ho­det idet de tras­ker opp trap­pe­ne. Se opp for res­sur­ser og pak­ker som da­ler fra him­me­len – du kom­mer ikke til å hug­ge ned man­ge veg­ger og trær før fien­de­ne blir opp­merk­som­me på deg.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ikke for ny­be­gyn­ne­re. Du kom­mer mest sann­syn­lig til å få sel­skap når du lan­der her (vel­dig mye hvis du er rik­tig hel­dig), og hvis du ikke er stø­dig med vå­pe­net ditt, kom­mer du ikke til å over­le­ve len­ge. De mer er­far­ne spil­ler­ne bør vur­de­re å be­sø­ke Sal­ty Springs dog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.