SNOBBY SHO­RES

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

På vest­si­den så klart! Så langt vest på kartet som det går an, fak­tisk.

Hva be­fin­ner seg der?

Store, vak­re hus som er be­bodd av rik­folk. Det­te in­ne­bæ­rer mas­si­ve vil­la­er, inn­gjer­de­de ha­ger (for å hol­de deg trygg) og til og med en bas­ket­ball­bane i ha­gen til et av hu­se­ne. Kan­skje dere kan la være å sky­te hver­and­re i to se­kun­der, og i ste­det spil­le en venn­lig om­gang bas­ket? Nei, trod­de ikke det.

Det er man­ge god­sa­ker å opp­da­ge her: Gjen­stan­de­ne kom­mer ofte i hope­tall, og kva­li­te­ten de­res er hel­ler ikke så al­ler verst. Der­for er det­te om­rå­det som re­gel et per­fekt stoppe­sted på vei mot sir­ke­lens kjer­ne.

Se også etter det hem­me­li­ge bombe­rom­met. Det be­fin­ner seg i hu­set som lig­ger lengst sør (det med det fla­te ta­ket). Inn­gan­gen til bombe­rom­met er skjult bak et kles­skap, så da er det bare å ta fram hak­ken og be­gyn­ne å lete! In­ne i bombe­rom­met vil du fin­ne tre kis­ter som ven­ter på deg. Bare se opp for and­re spil­le­re – det hem­me­li­ge rom­met er ikke så vel­dig hem­me­lig len­ger, og man­ge spil­le­re vil utvil­somt duk­ke opp her i lø­pet av kam­pen.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ja, det er et strå­len­de sted å lan­de for å fin­ne skik­ke­lig godt ut­styr og kule vå­pen. Det be­fin­ner seg langt ut­for all­far­vei dog, så du er nødt til å hol­de et godt øye med sir­ke­len når du er her. Lyk­ket til!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.