RISKY REELS NYTT!

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Helt nord­øst på kartet, like over Wai­ling Wood.

Hva be­fin­ner seg der?

Da beste­mor og beste­far møt­te hver­and­re for førs­te gang, kan det godt ten­kes at de be­søk­te en så­kalt dri­ve-in-kino. For­di hvis det var én ting folk lik­te på 1950-tal­let, var det mu­lig­he­ten til å se på film gjen­nom tå­ke­te bil­ru­ter. Uan­sett ... Risky Reels er en ned­lagt dri­ve-in-kino.

Det er fle­re grun­ner til at det­te er et godt lan­dings­sted. For det førs­te vil du ofte fin­ne to skatte­kis­ter i sku­ret på den øst­li­ge si­den av om­rå­det. Det fin­nes en rek­ke and­re kri­ker og kro­ker du kan opp­da­ge her også, så det skal all­tids være mu­lig å fin­ne vå­pen og am­mu­ni­sjon hvis noen når fram til sku­ret før deg.

Selv­føl­ge­lig vil du også fin­ne man­ge par­ker­te bi­ler her, og dis­se kan hjel­pe deg med å san­ke inn tonne­vis av me­tall du kan bru­ke se­ne­re. Alt det brå­ket vil an­ta­ge­lig til­kal­le et par fien­der, men hvis du er kjapp, rek­ker du nok å re­sir­ku­le­re beste­fars Ford Ang­lia før noen rek­ker å over­fal­le deg.

Er det et godt lan­dings­sted?

Si­den det er et re­la­tivt nytt om­rå­de på kartet, er det også vel­dig po­pu­lært. De som li­ker en ro­lig run­de bør der­for hol­de seg unna, men for de fles­te and­re er det mas­se spen­nen­de å fin­ne ved Risky Reels.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.