HER FIN­NER DU VÅ­PEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Vå­pen lig­ger spredt jevnt ut­over spill­kar­tet. De kan lig­ge til­fel­dig slengt midt i øde­mar­ken, men som re­gel vil du i hvert fall fin­ne en so­lid meng­de av dem i de 20 uni­ke lo­ka­sjo­ne­ne på kartet (se det for­ri­ge ka­pit­te­let for mer in­for­ma­sjon). Dis­se om­rå­de­ne er stapp­ful­le av byg­nin­ger og den slags, og det er ofte her man fin­ner vå­pen og kis­ter.

Kis­ter er en spe­si­elt god kil­de på vå­pen – det er langt stør­re sann­syn­lig­het for at du fin­ner et epic- el­ler et le­gen­da­ry­vå­pen når du åp­ner enn kis­te, enn når du fin­ner et vå­pen på bak­ken. Ulem­pen er at både det å åpne kis­ten og å pluk­ke opp vå­pe­net tar tid – det skjer ofte at spil­le­re stry­ker med når de åp­ner kis­ter, først og fremst for­di de blir dis­tra­hert over en leng­re pe­rio­de.

Kis­ter glø­der og la­ger en klin­gen­de lyd. De be­fin­ner seg ofte på lof­tet i di­ver­se byg­nin­ger, som be­tyr at du må smad­re deg vei gjen­nom ta­ket hvis du vil fin­ne dem. Men vær for­sik­tig når du knu­ser: Hvis du øde­leg­ger gul­vet kis­ten står på, vil også kis­ten bli øde­lagt.

En an­nen so­lid kil­de på vå­pen, feller og helse­gjen­stan­der er bal­lon­ge­ne som av og til fal­ler ned på kartet. Du vil se dis­se di­gre varm­lufts­bal­lon­ge­ne på lang av­stand, og med seg har de kas­ser ful­le av god­sa­ker. Det som er dumt med det­te, er det fak­tum at det tar en li­ten evig­het å åpne kis­te­ne, og i mel­lom­ti­den vil en­hver spil­ler i mils om­krets duk­ke opp for å se hva alt opp­sty­ret skyl­des. Hvis det er snik­skyt­te­re i om­rå­det, vil dis­se som re­gel all­tid hol­de godt øye med kas­se­ne – det er nem­lig vel­dig lett å dre­pe spil­le­re som åp­ner dis­se.

Kikk deg godt om­kring før du kas­ter deg over en kas­se. Det er vel­dig ri­si­ka­belt, men det kan ofte være verdt det!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.